Φυτοποικιλότητα: αξία διατήρησης στο ορεινό οικοσύστημα της Πάρνηθας

Μεταπτυχιακή Εργασία 3616 243 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Φυτοποικιλότητα: αξία διατήρησης στο ορεινό οικοσύστημα της Πάρνηθας
Συγγραφέας:
Κολλάρου, Σοφία
Επιβλέπων καθηγητής:
Κυριακούσης, Ανδρέας
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής είναι να καταδείξει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τη χλωριδική ποικιλότητα (ή φυτοποικιλότητα) του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας και να αποδείξει πώς η ποικιλότητα και η χλωριδική σύνθεση μεταβάλλονται με την αλλαγή κάποιων περιβαλλοντικών παραγόντων αλλά κυρίως βάσει του υψομέτρου, της δομής της βλάστησης και του τύπου οικοτόπου.

Στα πλαίσια της χλωριδικής έρευνας επιλέχθηκαν 22 επιφάνειες δειγματοληψίας από τις οποίες συλλέχθηκαν 239 φυτικά taxa. Η χλωριδική έρευνα συνίσταται αφ’ ενός στην ανάλυση των βιομορφών και την εύρεση του βιοφάσματος για κάθε ένα από αυτά τα είδη και αφετέρου στην χωρολογική ανάλυση και την εύρεση του χωρολογικού τους φάσματος. Επιπλέον, γίνεται μια σειρά από συγκρίσεις ανάμεσα σε χλωριδικά δεδομένα από ποικίλες πηγές, οι οποίες αποδεικνύουν τη σημαντικότητα της χλωρίδας στην περιοχή έρευνας και στο ορεινό οικοσύστημα της Πάρνηθας γενικότερα.

Κατόπιν, πραγματοποιείται η φυτοκοινωνιολογική έρευνα βάσει των δεδομένων που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο κατά τη συλλογή των φυτικών taxa σχετικά με το υψόμετρο, την κλίση, τη διάπλαση και το ποσοστό κάλυψης των κύριων ορόφων βλάστησης για κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια. Για την τακτοποίηση των δεδομένων χρησιμοποιούνται διαδικασίες ταξινόμησης των φυτικών taxa έτσι ώστε οι επιφάνειες με παρόμοια σύνθεση ειδών να αποτελούν μια ομάδα στον χώρο ταξινόμησης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η Detrended Correspondence Analysis (DCA), η Κανονική Ανάλυση Αντιστοιχιών (CCA), η Τεχνική Ανάλυσης Ομάδων ενώ η περιγραφή των σχέσεων μεταξύ του αριθμού των φυτικών taxa και των παραμέτρων των δειγματοληπτικών επιφανειών γίνεται μέσω της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA). Πραγματοποιούνται επίσης παλινδρομήσεις ή συσχετίσεις για τη μέτρηση και περιγραφή του τύπου της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών και για να καταδείξουν την ύπαρξη ή μη στατιστικής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών αυτών.

Τέλος, μέσα από μία πολύπλευρη βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οι ερευνητές αντιμετωπίζουν και μελετούν την φυτοποικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται διεθνώς για το σκοπό αυτό και γίνεται μια εκτενής αναφορά στην αξία της φυτοποικιλότητας, τόσο σε σχέση με τη λειτουργία και τη διατήρηση των διαφόρων οικοσυστημάτων, αλλά και σε επίπεδο καθορισμού και προσδιορισμού της δασικής πολιτικής με κριτήριο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Γεωργική οικολογία
Λοιπά Θέματα:
Οικολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πάρνηθα
Βοτανική
Φυτά - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πάρνηθα
Λέξεις-κλειδιά:
Φυτά, ποικιλότητα, διατήρηση, προστασία, Πάρνηθα
Περιγραφή:
179 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, kollarou.pdf