Τυπολογία οικογένειας και δεξιότητες επικοινωνίας και ενσυναίσθησης παιδιών σχολικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 3230
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τυπολογία οικογένειας και δεξιότητες επικοινωνίας και ενσυναίσθησης παιδιών σχολικής ηλικίας
Συγγραφέας:
Λαμπράκου, Βασιλική
Παναγιωτίδου, Μαργαρίτα
Περίληψη:
Η εργασία μας απαρτίζεται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό-ερευνητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος απαρτίζεται από τρία κεφάλαια, αναφερόμενα στην τυπολογία οικογένειας, στις δεξιότητες επικοινωνίας και στις δεξιότητες ενσυναίσθησης, αντίστοιχα. Τα κεφάλαια αυτά, έχουν τις εξής ενότητες.
Στη πρώτη ενότητα, γίνεται αναφορά στον ορισμό και τη σημασία της οικογένειας, καθώς και τις λειτουργίες που αναλαμβάνει να επιτελέσει η οικογένεια σε σχέση με το παιδί, όπως και τις αρνητικές επιδράσεις που ασκεί στα μέλη της. Στη δεύτερη ενότητα, πραγματοποιείται μια εκτενής ιστορική θεώρηση και εξέλιξη της οικογένειας όπως και την διαμόρφωση των ρόλων των γονέων στην αγωγή των παιδιών. Στη τρίτη ενότητα αναφέρονται οι ρόλοι των μελών της οικογένειας καθώς και τα στοιχεία που διέπουν τη λειτουργία του οικογενειακού συστήματος. Στη τέταρτη ενότητα, παρουσιάζονται οι λειτουργίες που επιτελεί η οικογένεια με πρωταρχική την σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Στη πέμπτη ενότητα, αναλύονται οι σχέσεις των γονέων τόσο μεταξύ τους όσο και με τα παιδιά και τη κοινωνία. Στην έκτη ενότητα, παρουσιάζεται η επίδραση των γονέων στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού καθώς και η επίδραση της τιμωρίας στη ψυχολογία του παιδιού. Στην έβδομη ενότητα, γίνεται αναφορά στις μορφές οικογενειακής οργάνωσης οι οποίες επιγραμματικά είναι η πατριαρχική, η πυρηνική, η μονογονεϊκή, η πολυγαμική, η ενιαία και η εκτεταμένη. Στην όγδοη ενότητα, αναλύεται η κρίση του θεσμού της οικογένειας και τα εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα όπως το διαζύγιο. Στην ένατη ενότητα, αναφέρονται οι λόγοι απόκτησης παιδιών και επέκτασης της οικογένειας, με διάφορους τρόπους. Στη τελευταία ενότητα, τη δέκατη, αναλύεται διεξοδικά η τυπολογία της οικογένειας. Οι διάφοροι τύποι γονέων που έχουν βρεθεί είναι οι αυστηροί, οι επιεικείς, οι απόντες, οι αυταρχικοί, οι δημοκρατικοί, οι απαιτητικοί, οι φιλόδοξοι, οι εγωιστές, οι υπερπροστατευτικοί, οι τυραννικοί, οι αυθεντικοί, οι ανεκτικοί, οι στοργικοί και οι εχθρικοί γονείς. Όσον αφορά το πατέρα μπορεί να παρουσιαστεί ως πατρικός και πατριαρχικός, ενώ η μητέρα ως αποδοτική, κυρίαρχη και με υπερβολική αγάπη.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι εξής ενότητες. Στη πρώτη ενότητα, γίνεται μια αναφορά στον ορισμό και την έννοια της επικοινωνίας. Στη δεύτερη ενότητα, αναλύεται η ανάπτυξη του παιδιού σε συσχέτιση με την επικοινωνία του με το περιβάλλον αρχικά, και τους άλλους έπειτα. Στη τρίτη ενότητα, παρουσιάζεται η διαπροσωπική επικοινωνία του παιδιού. Στη τέταρτη ενότητα, αναφέρονται οι αρχές επικοινωνιακής προσέγγισης και οι μορφές επικοινωνίας. Στη πέμπτη και έκτη ενότητα, αναλύονται η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία αντίστοιχα. Στην έβδομη ενότητα, πραγματοποιείται μία εκτενής ανάλυση στην επικοινωνία των παιδιών.
Στο τρίτο κεφάλαιο, συναντάμε τις εξής ενότητες. Στη πρώτη ενότητα, αναφέρεται η εννοιολογική προσέγγιση της ενσυναίσθησης και οι αντιλήψεις σχετικά με τη φύση και τη δομή της. Στη δεύτερη ενότητα, αναφέρονται γενικές θεωρήσεις σχετικά με την ενσυναίσθηση και πως αυτή οικοδομείται. Στη τρίτη ενότητα, παρουσιάζεται η ενσυναίσθηση σε σχέση με την αυτοενσυναίσθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συγχώρεση. Τέλος, στη τέταρτη ενότητα, παρουσιάζεται η ενσυναίσθηση αναφορικά με το παιδί.
Το δεύτερο μέρος της μελέτης μας, περιλαμβάνει την ανάλυση της έρευνάς μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς επίσης η επιλογή του δείγματος και η διαδικασία συλλογής δεδομένων, καθώς και τα ευρήματα των ερωτηματολογίων. Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Οικογένεια
Domestic relations
Οικογένεια - Κοινωνικές απόψεις
Family - Social aspects
Παιδιά - Ψυχολογία
Child psychology
Family life
Περιγραφή:
135 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki28.pdf