Οι σύγχρονες τάσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στην προσχολική εκπαίδευση-νηπιαγωγείο. Συγκριτική μελέτη Ελλάδας και αναπτυγμένων χωρών

Μεταπτυχιακή Εργασία 23517 23 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι σύγχρονες τάσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στην προσχολική εκπαίδευση-νηπιαγωγείο. Συγκριτική μελέτη Ελλάδας και αναπτυγμένων χωρών
Συγγραφέας:
Λογοθετίδου, Σοφία, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Ανδρόνικος, Θεόδωρος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τις σύγχρονες τάσεις σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό α) οι επιδράσεις των ΝΤ στην Προσχολική Εκπαίδευση, β) οι στάσεις και οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών, γ) η νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα, δ) η εκπαίδευση και κατάρτιση των νηπιαγωγών και τέλος δ) τα αποτελέσματα από την εφαρμογή πρόσφατων προγραμμάτων στο νηπιαγωγείο με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Για το σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής έρευνας. Μελετήθηκαν έρευνες και στατιστικά στοιχεία από 16 χώρες και έγινε συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στην Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας όλοι σήμερα στην ψηφιακή εποχή αναγνωρίζουν τη σημασία των ΝΤ στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Οι ΝΤ αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης που συμβάλει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και κυρίως των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Ανησυχίες εκφράστηκαν σχετικά με την επίδραση που έχουν στην επικοινωνία και στην κοινωνική συμπεριφορά των νηπίων. Οι νηπιαγωγοί σήμερα έχουν πιο θετική στάση απέναντι στις ΝΤ. Ενώ συμφωνούν με την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία πολλοί δεν αναγνωρίζουν τον παιδαγωγικό ρόλο των ΝΤ και προτιμούν τις παραδοσιακές δραστηριότητες στην τάξη. Αυτό οφείλεται στη μη επαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας στη χρήση των ψηφιακών συσκευών και των λογισμικών. Σε όλες τις χώρες γίνονται προσπάθειες να εντάξουν τις ΝΤ στα αναλυτικά τους προγράμματα, δεν υπάρχει όμως μια ξεκάθαρη πολιτική για την προσχολική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των νηπιαγωγών είναι πολύ σημαντική για τη σωστή ένταξη και χρήση των ΝΤ στο νηπιαγωγείο. Από τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη εφαρμογή και κυρίως ανταπόκριση από τα παιδιά είναι η τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας και η χρήση των tablets. H μηχανική, ο προγραμματισμός, η ρομποτική και τα προγράμματα STEAM βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του ενδιαφέροντος σε πολλές χώρες στην ΠΕ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Προσχολική
Νηπιαγωγεία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
νέες τεχνολογίες, προσχολική ηλικία-νηπιαγωγείο, νομοθεσία-αναλυτικά προγράμματα, αντιλήψεις νηπιαγωγών, Ελλάδα- αναπτυγμένες χώρες
Περιγραφή:
84 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SofiaLogothetidou.pdf

1 MB