Η κοινωνική κατανόηση των κωφών παιδιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 23333 75 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κοινωνική κατανόηση των κωφών παιδιών
Συγγραφέας:
Καμπουρολιά, Αρετή, Σταύρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εξέτασε αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κωφά και τα ακούοντα παιδιά και στα κωφά με ακουστικό ή κοχλιακό εμφύτευμα και τα ακούοντα παιδιά ως προς την αφηγηματική τους ικανότητα και τη ΘτΝ. Επίσης διερεύνησε τους πιθανούς συσχετισμούς ανάμεσα στις αφηγηματικές ικανότητες και τις ικανότητες κοινωνικής κατανόησης (ΘτΝ). Συμμετείχαν 17 κωφοί μαθητές, που φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο κωφών και βαρηκόων και 19 ακούοντες μαθητές που φοιτούσαν σε γενικό σχολείο. Ο μέσος όρος ηλικίας των κωφών παιδιών ήταν τα 10,85 έτη και των ακουόντων τα 7 έτη. Για την αξιολόγηση της αφηγηματικής ικανότητας χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από εικονογραφημένο βιβλίο με το μύθο του Αισώπου «Ο βοσκός που έλεγε ψέματα», ένα κωδικοποιημένο σχήμα με αναφορά στην πλοκή του μύθου και μια κλίμακα με 4 ερωτήσεις. Για την αξιολόγηση της ΘτΝ χρησιμοποιήθηκαν 1 κλίμακα αποτελούμενη από 6 προτάσεις συμπλήρωσης (σχετικές με το μύθο), και 1 κλίμακα αποτελούμενη από 12 ερωτήσεις αναφερόμενες σε σκέψεις, συναισθήματα και αποφάσεις των ηρώων του μύθου. Ακόμα χρησιμοποιήθηκαν οι δοκιμασίες λανθασμένων πεποιθήσεων «Απροσδόκητη μετατόπιση» και «Το κουτί που εξαπατά». Για την αξιολόγηση της προσποίησης και του ψέματος χρησιμοποιήθηκαν οι 2 αντίστοιχες ιστορίες από τις «Παράξενες Ιστορίες» της Happé (1994). Οι παραπάνω δοκιμασίες δόθηκαν και στα κωφά και στα ακούοντα παιδιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά ως προς την αφηγηματική ικανότητα και τη ΘτΝ ανάμεσα στα κωφά και τα ακούοντα παιδιά. Επίσης φάνηκε ότι η αφηγηματική ικανότητα σχετίζεται με όλες σχεδόν τις δοκιμασίες ΘτΝ, εκτός αυτές των λανθασμένων πεποιθήσεων. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συνεισφέρουν στην αξιολόγηση της κοινωνικής κατανόησης και συγκεκριμένα την εξαγωγή ηθικών κρίσεων, κρίσεων για τις σκέψεις – συναισθήματα – αποφάσεις των άλλων και την κατανόηση της προσποίησης και του ψέματος μέσα από την αφήγηση ενός μύθου του Αισώπου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Παιδιά, κωφά - εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
ψέμα, προσποίηση, μύθος του Αισώπου, κωφά, κοινωνική κατανόηση
Περιγραφή:
100 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AretiKampourolia.pdf

1 MB