Πορτοκαλί Οικονομία και Ανοιχτά Συστήματα Καινοτομίας: Η Περίπτωση των Hubs στους Κλάδους Πολιτισμού και Δημιουργικότητας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21828
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πορτοκαλί Οικονομία και Ανοιχτά Συστήματα Καινοτομίας: Η Περίπτωση των Hubs στους Κλάδους Πολιτισμού και Δημιουργικότητας
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πορτοκαλί Οικονομία και Ανοιχτά Συστήματα Καινοτομίας: Η Περίπτωση των Hubs στους Κλάδους Πολιτισμού και Δημιουργικότητας
Συγγραφέας:
Μπερσή, Δανάη, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη των Κλάδων Πολιτισμού και Δημιουργικότητας και των δυνατοτήτων που αυτοί μπορούν να παρέχουν στην ανάπτυξη δημιουργικών πόλεων αλλά και κοινωνικών και επιχειρηματικών κόμβων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρείται η παρουσίαση της συνεισφοράς των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο βιωσιμότητας, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο αστικής αναζωογόνησης. Ακόμη, παρουσιάζονται δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα στην χώρα της Ελλάδας και στην χρήση του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού αποθέματος της χώρας, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι μέχρι τώρα πολιτιστικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί.
Επιπλέον, εξετάζονται καινοτόμες μορφές φορέων επιχειρηματικότητας, όπως είναι οι Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και οι Κόμβοι, μέσα από το πρίσμα της θεωρίας της ανοικτής καινοτομίας, ενώ μέσω παραδειγμάτων, επιδιώκεται να εξεταστεί πως οι ενδιάμεσοι αυτοί φορείς επιχειρηματικότητας μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των κλάδων πολιτισμού και δημιουργικότητας.
Μέσω της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης στον κλάδο των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, αλλά και μέσω της σύνδεσης της Πολιτιστικής και Δημιουργικής βιομηχανίας με τις έννοιες της δημιουργικής πόλης, της καινοτομίας και των ενδιάμεσων φορέων επιχειρηματικότητας, η δημιουργία της παρούσας εργασίας έχει ως κύριο σκοπό την ανάδειξη της σημασίας του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ως στοιχεία αξιοποιήσιμα από τις πολιτείες αλλά και τις κοινωνίες των πολιτών. Ακόμη, όσον αφορά στην Ελλάδα, στόχος είναι η παρούσα μελέτη να λειτουργήσει βοηθητικά σε εκείνους που επιθυμούν να επενδύσουν στον τομέα της πολιτιστικής, δημιουργικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης ενώ ταυτόχρονα ζητούμενο είναι η συγκεκριμένη διατριβή, μέσω της ανάδειξης τόσο των ευκαιριών όσο και των προβλημάτων και των ελλείψεων που υπάρχουν στον εν λόγω κλάδο, να λειτουργήσει ως εφαλτήριο περαιτέρω μελέτης και αναζήτησης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστικοί Οργανισμοί
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Συνεργατικοί Ενδιάμεσοι Φορείς, Δημιουργούπολη, Ανοικτά Συστήματα Καινοτομίας, Πορτοκαλί Οικονομία, Κλάδοι Πολιτισμού και Δημιουργικότητας
Περιγραφή:
185 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DanaiBersi.pdf

7 MB