Σύγκριση επιπέδων miRNA-21 στο πλάσμα ασθενών με NAFLD/NASH και υγιών εθελοντών

Μεταπτυχιακή Εργασία 21469
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση επιπέδων miRNA-21 στο πλάσμα ασθενών με NAFLD/NASH και υγιών εθελοντών
Συγγραφέας:
Μοσχονάς, Νικόδημος, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δεδούσης, Γεώργιος
Περίληψη:
Εισαγωγή : Ως μη αλκοολική λιπώδης διήθηση ήπατος (NAFLD) ορίζεται η συσσώρευση λίπους υπό μορφή μεγάλων φυσαλίδων στα ηπατοκύτταρα. Η φυσική εξέλιξή της είναι η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH) που χαρακτηρίζεται από την παρουσία φλεγμονής και κυτταρικού θανάτου. Λόγω της αύξησης του επιπολασμού της νόσου, εξετάζονται καινούργιες τεχνικές και μόρια για την καλύτερη πρόγνωση, παρακολούθηση της εξέλιξης και θεραπείας της νόσου. Μέχρι στιγμής, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης της νόσου είναι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μέσω της δίαιτας και της φυσικής δραστηριότητας. Τα microRNA ή miRNA αποτελούν μικρά μόρια RNA που ρόλο τους αποτελεί η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης . Το microRNA-21 εμπλέκεται στη διαδικασία της φλεγμονής και στην NAFLD.
Σκοπός: Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εξετάζονται οι διαφορές των επιπέδων του microRNA-21 στο πλάσμα ασθενών με NAFLD και NASH σε σχέση με υγιή πληθυσμό. Επιπλέον, εξετάστηκε η συσχέτιση των επιπέδων του με διάφορους κλινικούς δείκτες και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά.
Μεθοδολογία : Το δείγμα χωρίστηκε σε τρεις ομάδες, την ομάδα ελέγχου (Ν=21), την ομάδα των ασθενών με NAFLD (Ν=17) και την ομάδα των ασθενών με NASH (Ν=26). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου για την εξέταση των επιπέδων του miRNA-21 στο πλάσμα ασθενών με NAFLD, NASH και υγιών εθελοντών. Η διαφορά των μέσων για τα επίπεδα του hsa-miR-21-5p υπολογίστηκε με την μέθοδο ANOVA. Πραγματοποιήθηκαν γραμμικές παλινδρομήσεις για την εξέταση της συσχέτισης των βιοχημικών δεικτών, των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και των σκορ NFS,FIB4, NASH με τα επίπεδα του microRNA-21.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική αύξηση των επιπέδων του miRNA-21 στο πλάσμα της ομάδας NASH σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και την ομάδα NAFLD μετά από κανονικοποίηση με εξωγενές miRNA (cel-miR-39-3p) (p<0,05). Επιπλέον, παρατηρήθηκε συσχέτιση των επιπέδων του miRNA-21 με τα επίπεδα της ινσουλίνης, όμως η σχέση χάθηκε έπειτα από διόρθωση για την λήψη φαρμάκων (p-value<0,05). Η συσχέτιση των επιπέδων του miRNA-21 με το HOMA-IR παρέμεινε στατιστικώς σημαντική και έπειτα από διορθώσεις για διάφορους συμπαράγοντες μεταξύ των οποίων και η λήψη φαρμάκων για το διαβήτη (p<0,05).
Συμπεράσματα/Συζήτηση: Παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων του miRNA-21 με την πρόοδο της νόσου (NASH). Επιπλέον, τα επίπεδα του miRNA-21 συσχετίστηκαν με την αντίσταση στην
9
ινσουλίνη. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί μέσω των γονιδίων στόχων του miRNA-21 που προάγουν την φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Ήπαρ - Ασθένειες
Λέξεις-κλειδιά:
μη αλκοολική λιπώδης διήθηση του ήπατος, επιγενετική, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα
Περιγραφή:
66 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NikodimosMoschonas.pdf

2 MB