Ο ρόλος των σνακ στην διατήρηση απώλειας βάρους

Μεταπτυχιακή Εργασία 21446
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των σνακ στην διατήρηση απώλειας βάρους
Συγγραφέας:
Δημητρίου, Αθανασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο διάφοροι ορισμοί σνακ που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην βιβλιογραφία σχετίζονται με την επιτυχή διατήρηση απώλειας σωματικού βάρους.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην μελέτη συμμετείχαν 528 εθελοντές (σκόπιμη απώλεια ≥10% του αρχικού σωματικού βάρους και διατήρηση ≥1 έτος) ηλικίας 18-65 ετών. Οι εθελοντές κλήθηκαν να συμπληρώσουν κάποια ερωτηματολόγια μέσω της ιστοσελίδας μετά από την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην μελέτη Medweight. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης με τη μέθοδο δύο τηλεφωνικών ανακλήσεων 24ώρου. Το σνακ αξιολογήθηκε με βάση 3 διαφορετικούς ορισμούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το κυριότερο εύρημα της μελέτης είναι ότι η κατανάλωση βραδινού σνακ μεταξύ διατηρούντων και επανακτησάντων διέφερε στατιστικά σημαντικά όταν ως ορισμός σνακ χρησιμοποιήθηκε ο 3ος ορισμός (κοινωνικά κριτήρια)(p< 0,001). Οι διατηρούντες είναι πιο πιθανό να καταναλώσουν σνακ το βράδυ από τους επανακτησαντες.Κατάτο διαχωρισμό του δείγματος ανάλογα με το φύλο, φάνηκε η συσχέτιση αυτή να είναι στατιστικά σημαντική μόνο για τις γυναίκες διατηρήσασες (p<0,001). Ύστερα από την προσθήκη συγχυτικών παραγόντων φάνηκε ότι οι διατηρήσασες γυναίκες έχουν κατά 64,1% πιθανότητα κατανάλωσης 1 επιπλέον σνακ το βράδυ από τις επανακτήσασες(p=0,03) σύμφωνα με τον ορισμό σνακ 3 (κοινωνικά κριτήρια).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:H διατήρηση της απώλειας βάρους φαίνεται να μην εξαρτάται από την κατανάλωση σνακ, εκτός και αν χρησιμοποιηθεί σαν ορισμός σνακ ο 3ος ορισμός που λαμβάνει υπόψη κοινωνικά χαρακτηριστικά και όχι τόσο καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών για την διαμόρφωση ενός ορισμού για το σνακ βασισμένο σε κοινωνικά κριτήρια και πως αυτό επηρεάζει την διατήρηση ή όχι απολεσθέντος βάρους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Απώλεια βάρους
Λέξεις-κλειδιά:
σνακ, διατήρηση απώλειας βάρους
Περιγραφή:
68 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AthanasiaDimitriou.pdf

1 MB