Ερασιτεχνική αλιεία στη Μεσόγειο: κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία αυτής στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 19831
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ερασιτεχνική αλιεία στη Μεσόγειο: κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία αυτής στην Ελλάδα
Συγγραφέας:
Κυριακίδης, Γεώργιος Αλέξανδρος Π.
Επιβλέπων καθηγητής:
Δέτσης, Βασίλης
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενό της τη μελέτη των κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν στην ερασιτεχνική αλιεία (Ε.Α.) σε 17 χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, καθώς και τη συγκριτική εξέταση αυτών των δεδομένων με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για την ομογενοποίηση του εφαρμοζόμενου δικαίου σε επιμέρους τομείς και για την παροχή της μέγιστης δυνατής υποβοήθησης στην αειφόρο ανάπτυξη της Ε.Α..
Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίχθηκε σε συνδυαστική ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Τα πρώτα (ποιοτικά δεδομένα)εκτίθενται σε 2 βασικά κεφάλαια που έχουν ως αντικείμενο την Ε.Α. σε ευρύτερο (μεσογειακό) και σε στενότερο (ελληνικό) πλαίσιο. Συγκεκριμένα: (α) σε ένα πρώτο επίπεδο επιχειρείται η συνοπτική ανασκόπηση της Ε.Α. βάσει μίας ιστορικής αναδρομής στις πρόνοιες νόμου και στις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση αυτής στη Μεσόγειο, (β) στη συνέχεια εξετάζεται βάσει παλιότερων μελετών το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος και κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.
Τα παραπάνω στοιχεία εξετάστηκαν συγκριτικά με νέα στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ποσοτικά δεδομένα) που συμπληρώθηκε από τυχαίο δείγμα ερασιτεχνών αλιέων στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2017. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, από τις οποίες προκύπτει το μορφωτικό επίπεδο των αλιέων, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, τα είδη και οι ποσότητες που αλιεύουν, οι γνώσεις τους γύρω από την ελληνική νομοθεσία και οι προτάσεις που καταθέτουν προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που σχετίζονται με αυτή τη δραστηριότητα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Ελεύθερη κατάδυση
Αλιεία - Ελλάδα
Αειφορική ανάπτυξη
Λέξεις-κλειδιά:
ερασιτεχνική αλιεία, παράκτια αλιεία, αλιεία από σκάφος, υποβρύχια κατάδυση, βιωσιμότητα ιχθυoαποθέματος
Περιγραφή:
161 σ. : πίν., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0