Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εκπαιδευτικό αναστοχασμό και τη συμβολή του στην επαγγελματική τους ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 19055 358 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εκπαιδευτικό αναστοχασμό και τη συμβολή του στην επαγγελματική τους ανάπτυξη
Συγγραφέας:
Βούλγαρη, Ρεβέκα Λ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Κουτρούμπα, Κωνσταντίνα
Περίληψη:
Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να μελετήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εκπαιδευτικό αναστοχασμό και τη συμβολή του στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία όπου, από τη μια αναδείχθηκε έλλειμμα ερευνών που να έχουν μελετήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για αυτό το θέμα και από την άλλη, πλήθος ερευνών που επιβεβαιώνουν τη συμβολή του αναστοχασμού στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η έρευνα επομένως, εστίασε στο πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τον αναστοχασμό και σε ποιο βαθμό κατά τη γνώμη τους, μπορεί να ενισχύσει την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Έτσι, επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση και η συλλογή των δεδομένων έγινε από ημιδομημένες συνεντεύξεις και από διαμορφωμένες εισαγωγικές ερωτήσεις σε είκοσι εκπαιδευτικούς, που κωδικοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες με τη μέθοδο της ανάλυσης δεδομένων.
Στην πλειονότητά τους οι συμμετέχοντες φαίνεται να έχουν εφαρμόσει την αναστοχαστική διδασκαλία και πιο συγκεκριμένα κάποιες χρήσιμες τεχνικές που προάγουν τον εκπαιδευτικό αναστοχασμό.
Η σύνθεση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών οδήγησε στον καθορισμό του εκπαιδευτικού αναστοχασμού. Ο αναστοχασμός αναδύεται, μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, ως η ανάκληση ενός περιστατικού και ο προβληματισμός σχετικά με τις πράξεις, τα λόγια, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, με σκοπό τη διόρθωση των διδακτικών τεχνικών, την αναπροσαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας με βάση τις ανάγκες/ιδιαιτερότητες των μαθητών και την επαναβελτίωσή του μέσω της αυτοαξιολόγησης και της αυτοκριτικής του για την επίτευξη των διδακτικών στόχων.
Επίσης υπάρχει μία διαφοροποίηση στις αντιλήψεις τους ως προς τον αναστοχασμό σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας.
Τέλος, τα ευρήματα έδειξαν ότι ο εκπαιδευτικός αναστοχασμός επιφέρει σημαντικά οφέλη στον εκπαιδευτικό τόσο στην επαγγελματική του ανάπτυξη και παιδαγωγική ωρίμανση, όσο και στην προσωπική του βελτίωση και ψυχολογική του ενδυνάμωση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαιδευτικός αναστοχασμός, επαγγελματική ανάπτυξη, στάσεις, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Περιγραφή:
138 σ.:εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VOULGARI_PMSOOO_17.pdf

1 MB