Επίδραση διατροφικού συμπληρώματος με Μαστίχα στην υγεία του ήπατος παχύσαρκων ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD)

Μεταπτυχιακή Εργασία 19015
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση διατροφικού συμπληρώματος με Μαστίχα στην υγεία του ήπατος παχύσαρκων ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD)
Συγγραφέας:
Μαυρίκου, Γεωργία Μαρία Κ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλιώρα, Ανδριάνα
Περίληψη:
Σκοπός: η διερεύνηση της επίδρασης της μαστίχας Χίου στην υγεία του ήπατος μέσω της αξιολόγησης των NFS και FIB-4 scores και των AST, ALT, γ –GT κατά τον επανέλεγχο 3μήνου.

Μεθοδολογία: η μελέτη ΜΑST4HEALTH συνιστά μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή έναντι εικονικού σκευάσματος κλινική δοκιμή, στόχος της οποίας είναι να διερευνήσει την επίδραση της εξάμηνης χορήγησης ΜΧ στη δόση των 2.1 γρ ημερησίως ως μια μη φαρμακολογική διαχείριση της NAFLD/NASH. Η μέθοδος LiverMultiScan χρησιμοποιήθηκε για τη διάγνωση της ηπατικής νόσου καθώς και της NASH με τη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας. Τελικά, 22 άτομα κρίθηκαν κατάλληλα, ενώ 10 αποκλείστηκαν. Στην εργασία αυτή παρατίθενται οι μεταβολές δεικτών φλεγμονής και ίνωσης σε 13 συμμετέχοντες.

Αποτελέσματα: Στους 32 ασθενείς με ΜRI παρατηρήθηκε μία μέτρια στατιστικά σημαντική συσχέτιση του LIF score με το % ηπατικό λιπιδικό περιεχόμενο (p<0.001), τον ΔΜΣ (p<0.003), το σωματικό βάρος (p<0.013), τον λιπώδη ιστό % (p<0.03), την λιπώδη μάζα (<0.032), την περιφέρεια μέσης και ισχύου (p<0.02 και p<0.013), αλλά όχι με τον λόγο περιφέρειας μέσης/ ισχύου, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση με την ηλικία και το φύλο. Επιπλέον δεν υπήρξε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του LIF score και των NFS και FIB-4 scores αλλά ούτε και με την ΑST, την ALT και γ- GT. Κατά τον επανέλεγχο 3μήνου στην ομάδα Α, στην πλειοψηφία των εθελοντών παρατηρήθηκε αύξηση των NFS, FIB-4 και της ΑST, ενώ μειώθηκαν οι ALT και γ-GT. Αντίστοιχα στην ομάδα Β παρατηρήθηκε αύξηση των ΝFS, FIB-4 αλλά μείωση των επιπέδων ΑST, ALT και γ-GT στην πλειονότητα των εθελοντών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Διατροφή
Συμπληρώματα διατροφής
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Μαστίχα Χίου - Υγιειονολογικές απόψεις
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Παχυσαρκία - Υγιειονολογικές απόψεις
Παχυσαρκία
Λέξεις-κλειδιά:
Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος Ήπατος, Mαστίχα, Κλινική Δοκιμή, ΝFS score, FIB-4 score
Περιγραφή:
124 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MAVRIKOU_PMSEDD_17 .pdf

4 MB