Κομποστοποίηση πράσινων απορριμμάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 1894
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κομποστοποίηση πράσινων απορριμμάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Συγγραφέας:
Γαζή, Αναστασία
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η διαδικασία κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων όπως είναι τα φύλλα, το γρασίδι και μικρά τεμαχισμένα κλαδιά, που συγκεντρώθηκαν από τον κήπο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Σκοπός της εργασίας ήταν η συμβολή στην προσπάθεια για αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών ως βελτιωτικών εδάφους, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος τρόπου διάθεσής τους, σε ΧΥΤΑ ή ανεξέλεγκτες χωματερές. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται συνάμα στην προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ενόψει των νέων μονάδων κομποστοποίησης που πρόκειται να λειτουργήσουν και μπορεί να αποτελέσει πρότυπη λύση για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς τον τρόπο διαχείρισης των δικών τους πράσινων αποβλήτων.
Το υλικό που συγκεντρώθηκε, τοποθετήθηκε στο γυάλινο θερμοκήπιο του υπαίθριου χώρου του πανεπιστημίου, ώστε να προφυλάσσεται από τις καιρικές συνθήκες, μέσα σε ξύλινο ανοιχτό κιβώτιο κομποστοποίησης ώστε να αερίζεται επαρκώς.
Η παρακολούθηση του υλικού έγινε με βάση τη μελέτη φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων, όπως η μέτρηση της θερμοκρασίας, του pH, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, της υγρασίας, των πτητικών στερεών, της φυτοτοξικότητας, του δυναμικού αυτοθέρμανσης, και του ειδικού ρυθμού κατανάλωσης οξυγόνου (SOUR-specific oxygen uptake rate).
Πρόσθετοι βιολογικοί δείκτες εκτιμήθηκαν με βάση τη μικροβιακή διαδοχή με μετρήσεις του πληθυσμού των νιτροποιών βακτηρίων (Nitrosomonas και Nitrobacter), των ακτινομυκήτων, των κυτταρινολυτικών βακτηρίων, των μυκήτων και ζυμών, των ολικών και σποριογόνων βακτηρίων. Εξετάσθηκε επίσης η ενζυμική ενεργότητα του κομπόστ μέσω της παρακολούθησης των αφυδρογονασών .
Οι μετρήσεις αυτές γίνονταν σε δείγματα που λαμβάνονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανά 25-30 ημέρες τους πρώτους τέσσερις μήνες και 15-20 ημέρες τους επόμενους μήνες, κατά τη φάση της ωρίμανσης του υλικού. Ο αναγκαίος αερισμός εξασφαλιζόταν με τακτική ανάδευση του υλικού χειρονακτικά, έξω από το κιβώτιο.
Μετά το στάδιο της ωρίμανσης του υλικού, έγιναν εφαρμογές του κομπόστ σε γρασίδι (Festuca arundinacea) ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση του και η ικανότητα του να λειτουργεί ως βελτιωτικό εδάφους και υποστρωμάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση
Refuse and refuse disposal
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Harokopio University
Περιγραφή:
153 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, gazi.pdf