Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα μοντέλα διαχείρισης της τάξης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18534 482 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα μοντέλα διαχείρισης της τάξης
Συγγραφέας:
Μαρκαριάν, Δέσποινα Αριστέα Ε.
Επιβλέπων καθηγητής:
Κουτρούμπα, Κωνσταντίνα
Περίληψη:
Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελούσε η διερεύνηση των αντιλήψεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα μοντέλα διαχείρισης της τάξης. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση του ερωτηματολογίου "Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα μοντέλα διαχείρισης της τάξης", διερευνήθηκε το πόσες και ποιες διαστάσεις διαχείρισης της τάξης έδειχναν να αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες, καθώς και ο βαθμός παρέμβασής τους (παρεμβατική, μη παρεμβατική, αλληλεπιδραστική προσέγγιση) ανά διάσταση διαχείρισης. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση ποικίλων παραμέτρων στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των δασκάλων ως προς το μοντέλο διαχείρισης της τάξης, όπως του φύλου, της εκπαιδευτικής εμπειρίας, της σχέσης εργασίας των εκπαιδευτικών, καθώς και της κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου. Ένας ακόμη παράγοντας που τέθηκε στο μικροσκόπιο ήταν το μέγεθος της τάξης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, στην οποία συμμετείχαν 418 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν δύο διαστάσεις διαχείρισης της τάξης, τη διαχείριση της διδασκαλίας και τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών. Επίσης, εμφανίστηκαν να τείνουν προς την αλληλεπιδραστική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της διδασκαλίας και προς την παρεμβατική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου, του μεγέθους της τάξης και της σχέσης εργασίας στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων για καμία από τις δύο διαστάσεις διαχείρισης της τάξης. Αντίθετα, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της εκπαιδευτικής εμπειρίας στις αντιλήψεις των δασκάλων, μόνο, όμως, ως προς τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών. Επιπλέον, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου εμφανίστηκαν ως περισσότερο αλληλεπιδραστικοί στη διαχείριση της διδασκαλίας και λιγότερο παρεμβατικοί στη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά:
αντιλήψεις, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, μοντέλο, διαχείριση της τάξης
Περιγραφή:
108 σ., πίν., γραφ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Markarian_Despoina_ΟΟΟ.pdf

1 MB