Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις συγκρούσεις στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: αιτίες και στρατηγικές διαχείρισης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18459 470 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις συγκρούσεις στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: αιτίες και στρατηγικές διαχείρισης
Συγγραφέας:
Κριτσωτάκη, Μαρίνα Κ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι: Πρώτον, να αποτυπώσει τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το φαινόμενο των συγκρούσεων.
Δεύτερον, να ανιχνεύσει τις αιτίες που οδηγούν στην εκδήλωση των συγκρούσεων και
Τρίτον, να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τις στρατηγικές που επιλέγουν για να διαχειριστούν τις συγκρούσεις που προκύπτουν.
Το χρονικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα ήταν από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο 2016. Έλαβαν μέρος 100 εκπαιδευτικοί από περιοχές της Δυτικής και της Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα των Δήμων Φυλής και Αχαρνών, που αποτέλεσαν το δείγμα.
Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ROCI - II (Rahim Organizational Conflict Inventory - II) μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της παρούσας μελέτης.
Για την κωδικοποίηση και την επεξεργασία των δεδομένων αξιοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One-Way ANOVA) καθώς και ο έλεγχος με το κριτήριο Χ2 (Chi-square) του Pearson και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics, v. 21.
Η παρούσα μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συγκρούσεις εμφανίζονται στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σπάνια έως σποραδικά εξαιτίας των διαφορών στα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, στην κακή επικοινωνία μεταξύ τους και στις οργανωτικές αδυναμίες. Επιπρόσθετα, σχετικά με τις πέντε στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων, οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση προς το Συνεργατικό στυλ διαχείρισης συγκρούσεων, το Προσαρμοστικό στυλ, τη στρατηγική του Συμβιβασμού και τη στρατηγική της Αποφυγής ενώ απορρίπτουν τη στρατηγική της Επιβολής. Δεν βρέθηκαν επίσης σαφείς και ακλόνητες αποδείξεις για τη στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δημογραφικών, των επαγγελματικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών και της παρακολούθησης σχετικής επιμόρφωσης από τους ίδιους με τις στρατηγικές διαχείρισης του συγκρουσιακού φαινομένου στις εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά:
Συγκρούσεις στα σχολεία, Εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Αιτίες συγκρούσεων, Στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων
Περιγραφή:
136 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kritsotaki_PMSOOO_17.pdf

1 MB