Η αξιοποίηση της τέχνης και της τεχνολογίας στη διδακτική της ιστορίας: η περίπτωση της Βυζαντινής περιόδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18115 423 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αξιοποίηση της τέχνης και της τεχνολογίας στη διδακτική της ιστορίας: η περίπτωση της Βυζαντινής περιόδου
Συγγραφέας:
Μαλτέζου, Ανθούσα
Επιβλέπων καθηγητής:
Κουτρούμπα, Κωνσταντίνα
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των στάσεων των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα του Λυκείου, απέναντι σε εναλλακτικές - καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος της Βυζαντινής Ιστορίας. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην αναζήτηση τρόπων για την αξιοποίηση της Τέχνης και της Τεχνολογίας στη διδακτική του μαθήματος, με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την ενεργό συμμετοχή τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η έρευνα-δράση, ενώ η φιλοσοφία και ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης βασίστηκε πάνω στις έννοιες της πολυτροπικότητας και των πολυγραμματισμών, βασικών παραμέτρων των σύγχρονων θεωριών στον τομέα της διδακτικής.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο μεθόδους διδασκαλίας που καλλιεργούν την ενεργητική και συνεργατική μάθηση, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας τις οποίες απορρίπτουν. Καταδεικνύεται ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών συντελεί αναμφισβήτητα στην αλλαγή του κλίματος μέσα στην τάξη και των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και του διδάσκοντος. Ταυτόχρονα, η εμπλοκή της Τέχνης μέσω των διαφόρων εκφάνσεών της συμβάλλει στην ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης, με αποτέλεσμα την κατανόηση των γεγονότων του παρελθόντος. Κατά συνέπεια, παρόμοιες έρευνες-δράσεις μπορούν με την υλοποίησή τους να ενισχύσουν τον εκπαιδευτικό στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ιστορία
Τεχνολογία (Γενικά)
Καλές τέχνες
Λέξεις-κλειδιά:
ιστορία, νέες τεχνολογίες, τέχνη, διδακτική, έρευνα-δράση
Περιγραφή:
138 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0