Λιμάνι και πόλη, συμπληρωματικότητα ή ανταγωνιστικότητα; Η περίπτωση της Ηγουμενίτσας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17546
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λιμάνι και πόλη, συμπληρωματικότητα ή ανταγωνιστικότητα; Η περίπτωση της Ηγουμενίτσας
Συγγραφέας:
Πιτούλη, Αφροδίτη
Επιβλέπων καθηγητής:
Δελλαδέτσιμας, Παύλος Μαρίνος
Περίληψη:
Οι πόλεις-λιμάνια σήμερα, αντιμε-τωπίζουν κοινές προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με την εξελισσόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των πόλεων και των λιμανιών τους. Η σχέση τους αναπτύσσεται μοιραία αφού η πλειονότητα των λιμανιών τοποθετείται στις πόλεις.
Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής, επιχειρείται σε πρώτο στάδιο η αποσαφήνιση εννοιών για τη λειτουργία των λιμανιών, τη σχέση τους με την ενδοχώρα, αλλά την πόλη που εντάσσονται, καθώς η διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους. Υπό το πρίσμα ότι κάθε πόλη-λιμάνι παρου-σιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, επιλέγουμε ως πεδίο έρευνας την Ηγουμενίτσα καθώς αποτελεί μια ιδιαίτερα παραστατική περίπτωση του πως η παρουσία του λιμανιού της επηρέασε και διαμόρφωσε την ιστορία αλλά και τη φυσιογνωμία της. Μελε-τώντας την περίπτωση της Ηγουμενίτσας, σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι αρχικά να οδηγηθεί σε συμπεράσματα για το πως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα η σχέση μεταξύ πόλης και λιμανιού και στη συνέχεια να διερευνήσει τις προοπτικές και δυνα-τότητες ανάδειξης της.
Όσον αφορά τη δομή, η έρευνα χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την βιβλιογραφική ανασκόπηση ενώ η δεύτερη την μελέτη περίπτωσης. Αφού παρουσιαστούν τα κρίσιμα σημεία της υπάρχουσας γνώσης που πλαισιοθετούν την έρευνα μας, επικεντρωνόμαστε στην περίπτωση της Ηγουμενίτσας με στόχο να απαντηθούν ερωτήματα όπως: το λιμάνι έχει συμβάλει στην αναπτυξιακή πορεία της πόλης; η οικονομική ανάπτυξη του λιμανιού προσδίδει ευημερία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους κατοίκους; ποιες είναι οι ισορροπίες και ποια τα όρια δικαιοδοσίας μεταξύ του λιμανιού και της πόλης;
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Λέξεις-κλειδιά:
Πόλη, λιμάνι, ανταγωνιστικότητα, συμπληρωματικότητα, Ηγουμενίτσα
Περιγραφή:
110 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0