Οι νοοτροπίες ανάπτυξης και στατικότητας της δημιουργικότητας μαθητών Δημοτικού σχολείου και ο ρόλος τους στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17448
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι νοοτροπίες ανάπτυξης και στατικότητας της δημιουργικότητας μαθητών Δημοτικού σχολείου και ο ρόλος τους στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας
Συγγραφέας:
Καφφέ, Αποστολία
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης της Εγκεφαλολογίας στη νοοτροπία ανάπτυξης της δημιουργικότητας και την έμμεση επίδρασή της στο γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό των μαθητών της ΣΤ’ δημοτικού. Σε δείγμα 79 μαθητών (38 μαθητές της πειραματικής ομάδας και 41 της ομάδας ελέγχου) χορηγήθηκε το EPoC – graphic (Evaluation of Potential Creativity – graphic) τεστ, για την αξιολόγηση του γραφικού – καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού των μαθητών της παρούσας έρευνας και ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση των νοοτροπιών ανάπτυξης και στατικότητας της δημιουργικότητας. Στην πειραματική ομάδα πραγματοποιήθηκε παρέμβαση μετά την αρχική μέτρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν τη στατιστικά σημαντική βελτίωση του επιπέδου της δημιουργικότητας των μαθητών της Πειραματικής Ομάδας, καθώς και τη μη αναμενόμενη αλλαγή της νοοτροπίας ανάπτυξης σε νοοτροπία στατικότητας της δημιουργικότητας μετά την παρέμβαση. Τα ευρήματα παρουσιάζονται αναλυτικά και ερμηνεύονται. Παρουσιάζονται, επίσης, οι περιορισμοί της έρευνας, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συνείδηση, νόηση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Φυσιολογία παιδιών και εφήβων
Λοιπά Θέματα:
Δημιουργικότητα
Δημιουργική σκέψη
Δημιουργικότητα - Μελέτη και διδασκαλία
Λέξεις-κλειδιά:
δημιουργικότητα, νοοτροπία ανάπτυξης - νοοτροπία στατικότητας (της δημιουργικότητας), παρέμβαση, Εγκεφαλολογία
Περιγραφή:
105 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0