Αξιολόγηση βιομορίων έπειτα από διατροφική παρέμβαση με Κορινθιακή σταφίδα σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη ηπατοπάθεια (NAFLD).

Μεταπτυχιακή Εργασία 15712 369 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση βιομορίων έπειτα από διατροφική παρέμβαση με Κορινθιακή σταφίδα σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη ηπατοπάθεια (NAFLD).
Συγγραφέας:
Διολιντζή, Αναστασία
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της ενσωμάτωσης Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με NAFLD σε δείκτες φλεγμονής, καθώς και η απόκριση στις διατροφικές συστάσεις ασθενών με τον πολυμορφισμό rs738409 του PNPLA3. Στην παρούσα πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή συμμετείχαν 55 ασθενείς με NAFLD. Οι συμμετέχοντες εντάχθηκαν τυχαιοποιημένα σε δύο ισοθερμιδικές διατροφικές θεραπείες για 24 εβδομάδες: (α) διατροφική συμβουλευτική βάσει Μεσογειακής διατροφής (ΟΕ, N=27) και (β) διατροφική συμβουλευτική βάσει Μεσογειακού προτύπου στο οποίο περιλαμβανόταν Κορινθιακή σταφίδα (2 ισοδύναμα φρούτου, 36g/d) αντικαθιστώντας παρεμφερή σνακς (ΟΠ, N=28). Πριν και μετά την παρέμβαση αξιολογήθηκε πλήθος κλινικό-εργαστηριακών και ανθρωπομετρικών δεικτών, δεικτών φλεγμονής, οξειδωτικού στρες και η αντιοξειδωτική ικανότητα του ορού. Στην αρχή της μελέτης δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Το σωματικό βάρος, ο βαθμός ίνωσης και η CRP μειώθηκαν και στις δύο ομάδες. Η ομάδα παρέμβασης μείωσε την IL-6. Μετά το διαχωρισμό των ασθενών σε αυτούς που έχασαν βάρος (N=17 ΟΕ, N=18 ΟΠ), μόνο στην ομάδα παρέμβασης η μείωση του βαθμού της ίνωσης και της CRP παρέμεινε στατιστικά σημαντική. Στατιστικά σημαντική ήταν η βελτίωση της λεπτίνης και της IL-6 στην ομάδα παρέμβασης. Η IL-6 διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων στο τέλος της παρέμβασης. Η γλυκόζη μειώθηκε σημαντικά στην ομάδα παρέμβασης και διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων στο τέλος της μελέτης. Το MedDietScore αυξήθηκε και στις δύο ομάδες, χωρίς η μεταξύ τους διαφορά να είναι σημαντική στο τέλος. Οι ετεροζυγώτες/ομοζυγώτες για τον πολυμορφισμό του PNPLA3 βελτίωσαν σημαντικά το ολικό σωματικό λίπος, τη DBP και την ινσουλίνη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
μη αλκοολική λιπώδης ηπατοπάθεια (NAFLD), κλινική δοκιμή, Κορινθιακή σταφίδα (Vitis vinifera L.), βιομόρια, PNPLA3
Περιγραφή:
107 σ., εικ., πίν., διαγρ. σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Diolintzi_METEDD_15.pdf

3 MB