Πολιτιστικός τουρισμός: η περίπτωση της Ρόδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14873
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτιστικός τουρισμός: η περίπτωση της Ρόδου
Συγγραφέας:
Κουτσοπούλου, Ευγενία
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η έννοια του πολιτιστικού τουρισμού ως βιώσιμη εναλλακτική μορφή τουρισμού. Μελετάται ο πολιτισμός ως τουριστικό αξιοθέατο και πώς επηρεάζει την προστασία των πόρων της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του τόπου υποδοχής αλλά και την τουριστική ανάπτυξη. Το πεδίο μελέτης που επιλέχτηκε είναι το νησί της Ρόδου, όπου εξετάζονται κάποια προσδιοριστικά στοιχεία του νησιού καθώς και η αρχιτεκτονική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά του. Στο πλαίσιο της εργασίας διενεργήθηκε μια βιβλιογραφική επισκόπηση για την οριοθέτηση των εννοιών του τουρισμού, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις επιπτώσεις τους τόσο από κοινωνικό - οικονομικής απόψεως όσο και από πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ενώ αποτυπώθηκε η παρούσα πολιτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Η έρευνα που διενεργήθηκε τον Μάιο του 2013 στο νησί της Ρόδου, περιλαμβάνει τις απόψεις των κατοίκων του νησιού για το επίπεδο του πολιτιστικού τουρισμού, την στάση τους απέναντι στους αρμόδιους φορείς και τις τοπικές αρχές, καθώς επίσης και για το επίπεδο των υποδομών υποδοχής ενός μεγάλου μέρους των επισκεπτών. Εργαλείο μέτρησης υπήρξε το ερωτηματολόγιο ενώ η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατά βάση η ποσοτική.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστικός τουρισμός - Ελλάδα -Δωδεκάνησος (Νομός) - Ρόδος
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Δωδεκάνησος (Νομός) - Ρόδος
Αρχιτεκτονική κληρονομιά - Ελλάδα - Δωδεκάνησος (Νομός) - Ρόδος
Τουρισμός - Ελλάδα - Δωδεκάνησος (Νομός) - Ρόδος
Λέξεις-κλειδιά:
πολιτισμός, τουρισμός, Ελλάδα, Ρόδος, πολιτιστικός τουρισμός
Περιγραφή:
206 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Koutsopoulou_MetaptOOO_14.pdf

3 MB