Περιβαλλοντική και χωροταξική πολιτική της Ε.Ε.

Πτυχιακή Εργασία 9713 315 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντική και χωροταξική πολιτική της Ε.Ε.
Συγγραφέας:
Μέγας, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη, επιχειρεί να διερευνήσει τον ειδικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άσκηση περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής, προωθώντας την τοπική ανάπτυξη μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Η απαίτηση για αποτελεσματική αντιμετώπιση των οξύτατων περιβαλλοντικών ζητημάτων αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχει καταστεί κοινή συνείδηση η ζωτική ανάγκη για βιώσιμο και ισορροπημένο περιβάλλον. Ο ρόλος της πόλης, αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως υποδοχέας κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων και ως φορέας υλοποίησης των τοπικών αναγκών αλληλεπιδρώντας με το φυσικό περιβάλλον. Η πτυχιακή αυτή, πέρα από την ανάλυση των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζει στην πόλη των Αθηνών, της μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας όπου τα περιβαλλοντικής και χωροταξικής φύσης προβλήματα είναι μεγαλύτερης κλίμακας. Αφού πρώτα έχει αναφερθεί και επεξηγηθεί η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το περιβάλλον μέσω εφαρμογής μιας πολιτικής προσεκτικά σχεδιασμένης ώστε να καλύπτει πλήρως κάθε πτυχή του προβλήματος έπειτα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
Επίσης, παρουσιάζονται οι απόψεις των πολιτών ως προς την περιβαλλοντική πολιτική για την Αθήνα και παρατίθενται τελικώς συμπεράσματα και προτάσεις για ενδεχόμενες βελτιστοποιήσεις των περιβαλλοντικών και χωροταξικών προβλημάτων της Αθήνας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική πολιτική
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Περιβαλλοντική πολιτική
Environmental policy
Χωροταξία - Πολιτικές απόψεις
Regional planning - Political aspects
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβαλλοντική πολιτική, χωροταξία, Ευρωπαϊκή Ένωση, τοπική ανάπτυξη
Περιγραφή:
175 σ.: εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, megas_vasilios.pdf