Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών με το βαθμό αθηρωμάτωσης, σε δείγμα του γενικού πληθυσμού

Πτυχιακή Εργασία 9442
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών με το βαθμό αθηρωμάτωσης, σε δείγμα του γενικού πληθυσμού
Συγγραφέας:
Γκότσης, Ευθύμιος Β.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ερευνήσαμε κατά πόσο οι διατροφικές συνήθειες συσχετίζονται με τον
βαθμό αθηρομάτωσης σε δείγμα γενικού πληθυσμού.
Μέθοδος: Στην μελέτη συμμετείχαν εθελλοντικά 231 άτομα,άνδρες (105) και
γυναίκες (126), > 20 ετών, άνευ καρδιαγγειακού συμβάμματος, α̟ό το Κέντρο
Υγείας Βύρωνα και τον ήμο Ηλιού̟ολης . Η αξιολόγηση των διατροφικών
συνηθειών έγινε με την χρήση του Med Diet Score (διατροφικός δείκτης ̟ου
αξιολογεί τον βαθμό υιοθέτησης της Μεσογειακής ιατροφής (κυμαινόμενος α̟ό
0, μηδενική έως 55 μονάδες, άριστη υιοθέτηση). H υπερηχογραφική μέτρηση του
̟άχους του έσω - μέσου χιτώνα του ενδοθηλίου των καρωτίδων (Intima Media
Thickening, IMT) διενεργήθηκε από έναν εκπαιδευμένο ερευνητή στο
Εργαστήριο Υπερήχων της Καρδιολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ. Επίσης
καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, σωματική δραστηριότητα, κάπνισμα,
κλινικό ιστορικό, εργαστηριακά δεδομένα και ανθρωπομετρικά στοιχεία σε όλους
τους συμμετέχοντες.
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικώς
σημαντική διαφορά στους μ.ο των ΙΜΤ- RCCA(0,80 ± 0,2mm έναντι 0,78 ± 0,2mm
με Ρ=0,35), IMT-LCCA(0,85 ± 0,25mm έναντι 0,86 ± 0,6mm με Ρ:0,43), IMT(0,83 ±
0,2mm έναντι 0,82 ± 0,3mm με Ρ:0,404)μεταξύ ανδρών και γυναικών αντίστοιχα.
Κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων με μοντέλο πολλαπλής γραμμικής ̟αλινδρόμησης ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα(1 : <45 ετών 2: 45-
60ετών 3: >60 ετών) έχοντας λάβει υ̟όψη τις κα̟νιστικές συνήθειες, το δείκτη
μάζας σώματος, την ̟αρουσία υ̟έρτασης, διαβήτη, υπερχοληστερολεμίας και
το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, φάνηκε αρνητική συσχέτιση του Med Diet
Score με το ̟άχος του ενδοθηλίου μόνο της δεξιάς κοινής καρωτίδας στις τομές
του 1,5cm, 2cm και στον μέσο όρο των τριών τομών αυτής, μόνο στις γυναίκες
ηλικίας >60 ετών . Έτσι για αύξηση του MedDietScore κατά 20 μονάδες
̟αρατηρείται λεπτότερο ΙΜΤ –RCCA /1,5cm κατά 0,1 ± 0,04mm , ΙΜΤ –
RCCA/2,0cm κατά 0,12± 0,04mm και στον μ.ο της ΙΜΤ –RCCA κατά 0,1 ±
0,04mm με Ρ<0,05 και CI 95%.
Η επιμέρους στατιστική ανάλυση έδειξε θετική συσχέτιση (επιβαρυντική) του ΙΜΤ με την ύπαρξη υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη, καπνίσματος και αύξησης του
ΒΜΙ ενώ αντίθετα δεν έδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του επιπέδου
φυσικής δραστηριότητας και υπερχολοστερολαιμίας .
Συμπεράσματα: Η παρούσα εργασία, για ̟ρώτη φορά στη βιβλιογραφία,
καταδεικνύει τον προστατευτικό ρόλο της Μεσογειακής διατροφής στην
παθοφυσιολογία της αθηρωμάτωσης συσχετίζοντάς την με λεπτότερο αγγειακό
ενδοθήλιο, στον γενικό πληθυσμό.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-06-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες - Υγιειονολογικές απόψεις
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Αρτηριοσκλήρωση
Περιγραφή:
124 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, ptyxiakh_gkotsi.pdf