Σχέσεις αυτεπάρκειας και τριαρχικών επιδόσεων των μαθητών

Πτυχιακή Εργασία 8230 299 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέσεις αυτεπάρκειας και τριαρχικών επιδόσεων των μαθητών
Συγγραφέας:
Ρούσα, Αμαλία
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής μελέτης του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος της Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Το αντικείμενο της μελέτης είναι: <<Οι σχέσεις αυτεπάρκειας και τριαρχικών επιδόσεων των μαθητών>>.

Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, γίνεται αναφορά σε έννοιες που πρέπει να επεξηγηθούν, γιατί πάνω σε αυτές στηρίζεται η έρευνα μας, η οποία αναλύεται στο δεύτερο μέρος.

Στο πρώτο καφάλαιο, αρχικά δίνονται ορισμοί και απόψεις, παραδοσιακές και σύγχρονες, της έννοιας της Νοημοσύνης. Έπειτα, αναλύεται η έννοια της Τριαρχικής Νοημοσύνης (Νοημοσύνη της Επιτυχίας) και οι τρεις πτυχές της, η αναλυτική, η πρακτική και η δημιουργική. Επίσης, πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση και ποια τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της.

Στο επόμενο κεφάλαιο, αναλύονται οι πεποιθήσεις της αυτεπάρκειας. Ποιες είναι οι λειτουργικές της δράσεις και ποιοι παραρόγοντες την επηρεάζουν. Τέλος, γίνεται αναφορά στο πόσο η αναπτυγμένη αυτεπάρκεια ενός ατόμου μπορεί να έχει θετική επίδραση στην ακαδημαϊκή του πορεία.

Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας αναφέρονται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, τα εργαλεία της έρευνας και το δείγμα που εξετάστηκε. Στη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, παραθέτονται πίνακες, ιστογράμματα και διαγράμματα, τα οποία βοήθησαν στην επεξήγηση των αποτελεσμάτων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Συνείδηση, νόηση
Λοιπά Θέματα:
Δημιουργική σκέψη
Αυτεπάρκεια
Νόηση
Ακαδημαϊκή επίδοση
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτεπάρκεια, μαθητική επίδοση, νοημοσύνη, δημιουργική, πρακτική, αναλυτική
Περιγραφή:
154 σ.: πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, rousa_amalia.pdf