Το μάρκετινγκ του κρέατος και κρεατοσκευασμάτων στο ακριτικό διαμέρισμα της Θράκης

Πτυχιακή Εργασία 4190
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το μάρκετινγκ του κρέατος και κρεατοσκευασμάτων στο ακριτικό διαμέρισμα της Θράκης
Συγγραφέας:
Καλαϊτζόγλου, Νίκη
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Περίληψη:
Το μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που παρεμβάλλονται μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης και αποτελεί μία επιστήμη που καθορίζει τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την προώθηση, την τιμολόγηση και την τελική διανομή του αγροτικού προϊόντος, με άμεσους ενδιαφερόμενους όλους όσους εμπλέκονται στην πολύπλοκη αυτή αλυσίδα εμπορίας των αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό έως και τον καταναλωτή. Επομένως, ο στόχος του μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων είναι η διευκόλυνση της παραγωγής και της εμπορίας του τελικού προϊόντος με όλες τις λειτουργίες που αυτό παρέχει, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία ενός όσο το δυνατό καλύτερου και ποιοτικότερου προϊόντος, έχοντας την δυνατότητα προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και συνθήκες της αγοράς.
Ο κλάδος του κρέατος και των προϊόντων του εδώ και χρόνια αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, καθώς η συμμετοχή του και στους τρεις τομείς της οικονομίας, πρωτογενή – κτηνοτροφία, δευτερογενή – μεταποίηση και τριτογενή – εμπορία.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. Μέσα από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην κρεατοπαραγωγική κτηνοτροφία (ειδικότερα, την κρεατοπαραγωγική βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία και χοιροτροφία), την μελέτη των σταδίων του μάρκετινγκ του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων και την παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της παραγωγής του κρέατος στη Θράκη, θα διερευνηθεί κατά πόσο το προφίλ του κτηνοτρόφου σε σχέση με όλα τα παραπάνω επηρεάζουν το ενδιαφέρον του Θρακιώτη παραγωγού για συνέχισή του επαγγέλματος αυτού και για μελλοντική αύξηση του ζωικού του κεφαλαίου, που κατ’ επέκταση θα αυξήσει την παραγωγή και το εισόδημά του. Κατά δεύτερον, μέσω της κατανόησης των υπηρεσιών προώθησης του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων και των καταναλωτικών προτιμήσεων να διαπιστωθεί η επίδραση του μάρκετινγκ στην διαμόρφωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς στη Θράκη, η οποία με την σειρά της επηρεάζει άμεσα την επιλογή του προϊόντος που θα παραχθεί.
Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην επιστήμη του μάρκετινγκ και τους στόχους αυτής γενικότερα, παρατίθενται στοιχεία για το αγροτικό μάρκετινγκ, το ρόλο και την αναγκαιότητα αυτού. Επιπλέον, οι επιδράσεις που δέχεται το αγροτικό μάρκετινγκ από το περιβάλλον μέσα στο οποίο εφαρμόζεται και εξελίσσεται, αναφορά στις λειτουργίες του μάρκετινγκ, οι οποίες θα αναπτυχθούν εκτενέστερα στο τρίτο κεφάλαιο και τέλος, παράθεση της έννοιας του προϊόντος.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά αναφέρονται κάποια στοιχεία σχετικά με την γεωγραφία, τον πληθυσμό και την μορφολογία του διαμερίσματος της Θράκης όπου πραγματοποιήθηκε η επιτόπια έρευνα. Ακολούθως δίδονται οικονομικά στοιχεία σχετικά με τον πρωτογενή – αγροτικό τομέα, τον δευτερογενή – βιομηχανικό τομέα και τον τριτογενή – εμπορικό τομέα στην Θράκη, και ειδικότερα για κάθε νομό χωριστά. Τελευταία, παραθέτονται λεπτομερώς τα οικονομικά στοιχεία για την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων, είτε για το σύνολο του διαμερίσματος, είτε για κάθε νομό χωριστά σε οποίες περιπτώσεις υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. Στο τέλος του ίδιου κεφαλαίου παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου του κρέατος σε εθνικό επίπεδο επιγραμματικά καθώς και τα στοιχεία για τις κυριότερες βιομηχανίες του κλάδου στην Θράκη.
Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται στοιχεία αναφορικά με τον κλάδο της κτηνοτροφίας στην χώρα μας και ακολούθησε περιγραφή των ειδών της κρεατοπαραγωγικής βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφιάς. Εν συνεχεία, γίνεται περιγραφή των προϊόντων του κλάδου, δηλαδή του κρέατος και των κρεατοσκευάσματων και τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες του μάρκετινγκ του κρέατος, καθώς και τα κανάλια διανομής του.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση του κρέατος και των προϊόντων του.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση των δύο ερωτηματολογίων των παραγωγών και των καταναλωτών. Έπειτα, αναφέρεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν από την επιτόπια έρευνα σε παραγωγούς και καταναλωτές στο διαμέρισμα της Θράκης και ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων των δύο ερωτηματολογίων.
Στη συνέχεια, παρατείθενται όλα τα συμπεράσματα και οι προτάσεις, τα οποία προέκυψαν από το θεωρητικό μέρος και ερευνητικό μέρος της εργασίας.
Στο τέλος της εργασίας, παρατίθεται η βιβλιογραφία στην οποία βασίστηκε η πτυχιακή εργασία και τα δύο παραρτήματα. Στο πρώτο παράρτημα, παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο για την κτηνοτροφία, οι πίνακες στους οποίους γίνεται αναφορά στο θεωρητικό μέρος της μελέτης και το φωτογραφικό υλικό. Στο δεύτερο παράρτημα, υπάρχουν οι πίνακες συχνοτήτων και διπλής εισόδου των παραγωγών και καταναλωτών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Λοιπά Θέματα:
Κρέας - Μάρκετινγκ
Meat marketing
Γεωργικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Farm produce - Marketing
Λέξεις-κλειδιά:
Κρεάς, μάρκετινγκ, κρεατοσκευάσματα, Θράκη
Περιγραφή:
349 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki15.pdf