Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 25029 111 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία
Συγγραφέας:
Κασιμάτη, Μυρτώ, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σταμάτη, Μαυρέτα
Περίληψη:
Ο κλάδος της Υγείας αποτελεί έναν τομέα με μια μακροχρόνια, αλλά σχετικά αργή, ανάπτυξη στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του. Στον κλάδο χρησιμοποιούνται πλέον από οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης νέες τεχνολογίες, εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα που μπορούν να οδηγήσουν στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους ασθενείς, αυξάνοντας την αξία των παροχών και υπηρεσιών προς αυτούς. Παράλληλα, οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα μέσα για τη βελτιστοποίηση των υπαρχουσών επιχειρησιακών διαδικασιών, για την παροχή πληροφοριών, την εκμετάλλευση των υπαρχόντων πόρων, κ.α. Η παρούσα διπλωματική έχει ως σκοπό της την εμβάθυνση σε θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον τομέα της Υγείας. Στα πλαίσια αυτής αναφέρεται πώς η ένταξη νέων επιχειρησιακών εφαρμογών στο συστημικό χάρτη των Κλινικών και των Νοσοκομείων επιτυγχάνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της Υγείας και πώς αυτές επηρεάζουν την λειτουργία και τις καθημερινές διεργασίες των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Επίσης, ερευνώνται βάση της βιβλιογραφίας τα οφέλη που παρέχουν οι επιχειρησιακές εφαρμογές τόσο για τους οργανισμούς που τις χρησιμοποιούν, όσο και για τους ίδιους τους ασθενείς. Μελετώνται ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές όπως ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος και εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας,καθώς και η διαλειτουργικότητα τους με τρίτα συστήματα και οι διαδικτυακές εφαρμογές για τους ασθενείς. Ακόμη, αναφέρονται καλές πρακτικές και θέματα προς αντιμετώπιση. Χρησιμοποιώντας την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, αναπτύχθηκε ένα ολιστικό μοντέλο, το οποίο έχει ως στόχο να εξετάσει τα χαρακτηριστικά τόσο των πληροφοριακών συστημάτων όσο και των χρηστών που διαμορφώνουν την άποψη των χρηστών για τα συστήματα, αλλά και πώς αυτή η άποψη επηρεάζει την τελική χρήση τους από τους νοσοκομειακούς ιατρούς που καλούνται να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους εργασία. Γι’ αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για να μετρήσει τα παραπάνω στοιχεία και να συμβάλει στην μελέτη του ολιστικού μοντέλου. Εξάγονται συμπεράσματα και δεδομένα με βάση μια συγκεκριμένη Μελέτη Περίπτωσης, ενός ομίλου κλινικών, ο οποίος στα πλαίσια του Ψηφιακού του Μετασχηματισμού, ξεκινάει την χρήση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου στις καθημερινές του διεργασίες. Εξετάστηκε το μοντέλο με την χρήση του ερωτηματολογίου σε συγκεκριμένους ιατρούς του ομίλου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Πληροφορική της υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πληροφοριακά Συστήματα, Ιατροί, Επιχειρησιακές Εφαρμογές, Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος, Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία
Περιγραφή:
127 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MYRTOKASIMATI_.pdf

1 MB