Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση των Ακτών της Νοτιοανατολικής Λαυρεωτικής

Πτυχιακή Εργασία 23314 145 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση των Ακτών της Νοτιοανατολικής Λαυρεωτικής
Συγγραφέας:
Ταμπουράκη, Γεωργία, Χαρίτων
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αφορά στη γεωμορφολογική μελέτη και χαρτογράφηση των ακτών της Νοτιοανατολικής Λαυρεωτικής.
Η μελέτη των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της παράκτιας ζώνης της Νοτιοανατολικής Λαυρεωτικής γίνεται μέσα από την ανάλυση του αναγλύφου, δεδομένων και τεχνικών χαρτογράφησης, καθώς και της εφαρμογής μεθόδων Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Στα πλαίσια της κατασκευής του γεωμορφολογικού χάρτη, χρησιμοποιήθηκαν τοπογραφικοί, γεωλογικοί χάρτες, από την επεξεργασία των οποίων μέσω ΣΓΠ, προέκυψαν παράγωγοι χάρτες σχετικοί με την υδρογραφία, την μορφολογία, τη γεωλογία. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM), από το οποίο προέκυψαν οι χάρτες κλίσεων και έκθεσης αναγλύφου.
Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από μία σύνθετη γεωμορφολογία, καθώς περιλαμβάνει εκεταμένες περιοχές με μεγάλη ποικιλία παράκτιων γεωμορφών, κυρίως απόθεσης, όπως είναι οι αιγιαλοί και διάβρωσης, όπως κρημνοί μεσαίας ή μεγάλης κλίσης.
Στην κατασκευή του γεωμορφολογικού χάρτη συνέβαλε σημαντικά η υπαίθρια καταγραφή και αποτύπωση των παράκτιων γεωμορφών, καθώς και η κοκκομετρική ανάλυση δειγμάτων ιζήματος από ακτές της περιοχής μελέτης με σκοπό την καταγραφή του ιζηματολογικού καθεστώτος κατά μήκος της ακτογραμμής. Πιο συγκεκριμένα, για την ανάλυση των κοκκομετρικών δειγμάτων, κατασκευάστηκαν οι αθροιστικές καμπύλες τους και υπολογίστηκαν οι στατιστικές παράμετροι για την καλύτερη επεξήγηση τους.
Από τον υπολογισμό της παραμέτρου του μέσου γραφικού μεγέθους των δειγμάτων ιζήματος από τους αιγιαλούς, προκύπτει ότι τα μεγέθη των κόκκων είναι κυρίως πολύ χονδρόκοκκα, χονδρόκοκκα και μεσόκοκκα, γεγονός το οποίο αποτελεί ένδειξη περιβάλλοντος σχετικά υψηλής ενέργειας, μεταφοράς και απόθεσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
γεωμορφολογική χαρτογράφηση, κοκκομετρική ανάλυση παράκτιων ιζημάτων, ΣΓΠ
Περιγραφή:
115 σ:εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GeorgiaTampouraki.pdf

8 MB