Μελέτη της σχέσης μεταξύ των διατροφικών συνηθειών και της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας σε δείγμα νεαρών γυναικών

Πτυχιακή Εργασία 22536 50 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της σχέσης μεταξύ των διατροφικών συνηθειών και της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας σε δείγμα νεαρών γυναικών
Συγγραφέας:
Μαγδαληνού, Αικατερίνη, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούρης, Νικόλαος
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των διατροφικών συνηθειών και της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας σε δείγμα νεαρών γυναικών.
Μεθοδολογία: Σε αυτή τη μελέτη ασθενών-μαρτύρων συμμετείχαν συνολικά 65 γυναίκες ηλικίας 19-27 ετών. Από αυτές, 44 γυναίκες διαγνώστηκαν με πρωτοπαθή δυσμηνόρροια, ενώ οι υπόλοιπες αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Η διάγνωση της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας έγινε με χρήση του επικυρωμένου εργαλείου WaLIDD score (Working ability, Location, Days of Pain, Dysmenorrhea score), το οποίο λαμβάνει τιμές από 0-12, με τιμές ≥6 να υποδεικνύουν την παρουσία πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας. Για όλες τις εθελόντριες συλλέχθηκαν πληροφορίες για τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της περιόδου και τους τρόπους αντιμετώπισης του πόνου, τις καπνιστικές συνήθειες και τη φυσική τους δραστηριότητα. Επιπλέον, μέσω σταθμισμένου ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (FFQ) αποτιμήθηκαν οι μακροχρόνιες διαιτητικές συνήθειες των γυναικών. Για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ ασθενών-μαρτύρων χρησιμοποιήθηκαν οι δοκιμασίες x2 και Mann-Whitney (U-test), ενώ για τη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών εξετάστηκαν απλές συσχετίσεις (συντελεστής συσχέτισης Spearman rho) και πραγματοποιήθηκαν πολυπαραγοντικές αναλύσεις για τον έλεγχο πιθανών επιδράσεων από συγχυτικούς παράγοντες.
Αποτελέσματα: Συγκριτικά με τις γυναίκες χωρίς δυσμηνόρροια, εκείνες με πρωτοπαθή δυσμηνόρροια ανέφεραν σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση κόκκινου κρέατος [διάμεσος (25ο-75ο εκατοστημόριο): 1,0 (0,7-1,5) έναντι 0,6 (0,4-1,0) μερίδες/ημέρα]. Ειδικότερα, βρέθηκε πως κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες μη επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος [0,8 (0,4-1,3) έναντι 0,5 (0,3-0,8), p=0,032)], ενώ η κατανάλωση επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος δεν διέφερε στατιστικώς σημαντικά. Επιπλέον, δεν διέφερε η κατανάλωση άλλων ομάδων τροφίμων και ο βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή δίαιτα. Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και μετά από αναγωγή της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος στις 1000 Kcal ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης. Η κατανάλωση μη επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος συσχετίστηκε θετικά με το WaLIDD score (pho: 0,316, p=0,010). Επίσης, από την ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης που διενεργήθηκε βρέθηκε πως η κατανάλωση μη επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα παρουσίας πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας ανεξάρτητα από την ηλικία εμμηναρχής, τη διάρκεια του καταμήνιου κύκλου, τον δείκτη μάζας σώματος, τη φυσική δραστηριότητα, το κάπνισμα και την ολική ενεργειακή πρόσληψη [λόγος σχετικών πιθανοτήτων (95% διάστημα εμπιστοσύνης): 6,83 (1,24-37,72), p=0,027].
Συμπέρασμα: Η κατανάλωση μη επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος φαίνεται πως αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την πρωτοπαθή δυσμηνόρροια, ωστόσο η σχέση αυτή χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες - Γυναίκες
Λέξεις-κλειδιά:
δυσμηνόρροια, μελέτη ασθενών-μαρτύρων, μεσογειακή δίαιτα, κόκκινο κρέας
Περιγραφή:
64 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AikateriniMagdalinou.pdf

939 KB