Μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών βάσει της οδηγίας 2015/412/ΕΕ: η περίπτωση της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21728
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών βάσει της οδηγίας 2015/412/ΕΕ: η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας:
Πελεκάνου, Βάγια, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπάλιας, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία, πραγματεύεται τους ΓΤΟ. Το ζήτημα των ΓΤΟ το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα πολύπλοκο και αμφιλεγόμενο, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς εξελίσσεται διαρκώς.
Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η ανάδειξη του ζητήματος της καλλιέργειας των ΓΤΟ σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία 2015/412/ΕΕ. Η οδηγία αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν μονομερώς την καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους. Συνεπώς αφορά και την Ελλάδα.
Στο πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά των εννοιών, των ορισμών και των διαδικασιών δημιουργίας των ΓΤΟ. Συγκεκριμένα θα αναλυθεί ο ορισμός των ΓΤΟ, η διαφορά μεταξύ των συμβατικών και των ΓΤΟ, όπως επίσης και ο τρόπος παραγωγής τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αναλυθούν οι ρυθμίσεις του Διεθνούς Δικαίου. Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά αφενός μεν στην WTO, SPS Agreement (εφαρμογή των Προστατευτικών και Φυτοπροστατευτικών Μέτρων), αφετέρου δε στο Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια.
Στο τρίτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί το κανονιστικό πλαίσιο στην ΕΕ σχετικά με το ζήτημα των ΓΤΟ. Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθεί μια εκτενής αναφορά τόσο των οδηγιών όσο και το κανονισμών που απαρτίζουν το Νομοθετικό Πλαίσιο της ΕΕ και ειδικότερα της καινοτόμας οδηγίας 2015/412/ΕΕ με ειδικότερη αναφορά στα αιτιολογημένα μέτρα που μπορεί να επικαλεστεί ένα κράτος μέλος ώστε να απαγορεύσει ή να περιορίσει την καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς του. Επιπλέον, θα γίνει ανάλυση του ζητήματος της συνύπαρξης μεταξύ συμβατικών, βιολογικών και γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) καλλιεργειών.
Το τέταρτο κεφάλαιο, θα επικεντρωθεί στην ειδικότερη περίπτωση της Ελλάδας. Θα γίνει ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα σχετικά με το ζήτημα των ΓΤΟ και το οποίο κατά βάση προέρχεται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, γίνεται αναφορά στο γεωμορφολογικό τοπίο και στα στοιχεία της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα. Τέλος, θα παρατεθούν αναλυτικά τα αιτιολογημένα μέτρα που μπορεί να επικαλεστεί η Ελλάδα, με βάση τα δικά της χαρακτηριστικά της, σύμφωνα με την οδηγία 2015/412/ΕΕ για τον περιορισμό ή την απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς της.
Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν στην παρούσα εργασία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Τροφή - Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά:
καλλιέργεια, περιορισμός, απαγόρευση, συνύπαρξη, ΓΤΟ
Περιγραφή:
76 σ.:εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VagiaPelekanou.pdf

1 MB