Νέα περιφερικότητα στον αναπτυσσόμενο κόσμο: μια συγκριτική ανάλυση της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), της Νότιας Αμερικής (MERCOSUR) και της Υποσαχάριας Αφρικης (SADC)

Διδακτορική Διατριβή 2111 942 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Νέα περιφερικότητα στον αναπτυσσόμενο κόσμο: μια συγκριτική ανάλυση της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), της Νότιας Αμερικής (MERCOSUR) και της Υποσαχάριας Αφρικης (SADC)
Συγγραφέας:
Πετρόπουλος, Σωτήρης
Επιβλέπων καθηγητής:
Χουλιάρας, Αστέρης
Περίληψη:
Η εργασία αποτελεί μια συγκριτική μελέτη τριών από τους σημαντικότερους περιφερειακούς οργανισμούς στο λιγότερο αναπτυγμένο κόσμο. Οι εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας αλλά και στη Νότια Αμερική και τη Νοτιότερη Αφρική έχουν προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, οι εξελίξεις τόσο στην ASEAN (βλέπε δημιουργία East Asia Summit, προσέγγιση με Κίνα και Ιαπωνία, πιθανή υιοθέτηση κοινού νομίσματος κ.α.) όσο και στη Mercosur (ένταξη Βενεζουέλας και Βολιβίας) καθώς και ο διευρυνόμενος ρόλος της SADC στην Υποσαχάρια Αφρική παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον.
Κύρια υπόθεση της διατριβής αποτελεί η αντίληψη ότι όσον αφορά στην περιφερειακή συνεργασία στον αναπτυσσόμενο κόσμο, σημαντική παράμετρος αποτελεί η ύπαρξη ενός κράτους – ηγεμόνα. Το βασικό επιχείρημα της διατριβής είναι ότι η θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας δύναται να αποτελέσει το καταλληλότερο ερμηνευτικό εργαλείο για την εμφάνιση περιφερειακών συνεργασιών στο Νότο.
Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχτηκε είναι η συγκριτική ανάλυση των τριών υπό εξέταση περιφερειακών συνεργασιών και ο έλεγχος κάλυψης από αυτές συγκεκριμένων προϋποθέσεων που θέτει το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε. Με μερικές αναγκαίες τροποποιήσεις για την περίπτωση του αναπτυσσόμενου κόσμου, η θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας προβάλει τρεις βασικές θεωρητικές προϋποθέσεις. Στη διατριβή εξετάζονται η κάλυψη ή μη αυτών των προϋποθέσεων από τις τρεις υπό εξέταση περιφερειακές συνεργασίες. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι αν και η θεωρία της περιφερειακής ηγεμονικής σταθερότητας αποτελεί ένα άριστο ερμηνευτικό εργαλείο που εξηγεί με πολύ πειστικό τρόπο την αρχική εμφάνιση περιφερειακών συνεργασιών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η ερμηνευτική της δύναμη μειώνεται καθώς οι περιφερειακοί αυτοί οργανισμοί εξελίσσονται.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Τοπικισμός - Ασία, Νοτιοανατολική
Regionalism - Asia, Southeastern
Τοπικισμός - Αφρική, Υπό τη Σαχάρα
Regionalism - Africa, Sub-Saharan
Τοπικισμός - Αμερική, Νότια
Regionalism - South America
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ασία, Νοτιοανατολική
Regional planning - Asia, Southeastern
Περιφερειακός προγραμματισμός - Αφρική, Υπό τη Σαχάρα
Regional planning - Africa, Sub-Saharan
Περιφερειακός προγραμματισμός - Αμερική, Νότια
Regional planning - South America
Περιγραφή:
340 σ., πίν., διαγρ., σχ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, petropoulos.pdf