Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της σχολικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Χώρα

Διδακτορική Διατριβή 20926 139 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της σχολικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Χώρα
Συγγραφέας:
Παπαδάτου, Ευαγγελούλα, Αστέριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ο.Δ.Σ.Ε.Α.Ε.Π) αναφορικά με τον ρόλο των διευθυντικών στελεχών στη δημιουργία και διατήρηση του καλού εργασιακού περιβάλλοντος στα σχολεία τους. Σταχυολογώντας την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία εντοπίσαμε ότι ο ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση ή μη θετικού-φιλικού σχολικού κλίματος είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της σχολικής μονάδας.
Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στηρίχθηκε πάνω σε δύο(2) ερωτηματο-λόγια.Έτσι,συγκεντρώθηκαν 169 διευθυντών(-ντριών) και 916 ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών.
Tα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν πρωτίστως ότι απουσιάζει ο στρατηγικός προγραμματισμός στον τομέα στελέχωσης των σχολικών μονάδων της χώρας μας, αφού η κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων εκπαιδευτικών πραγματοποιείται σε ετήσια βάση,με την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Η προσωρινή και πολλές φορές μη έγκαιρη τοποθέτηση του διδακτικού προσωπικού στα σχολεία αποτελεί τροχοπέδη τόσο στη συνοχή των μελών της σχολικής κοινότητας όσο και στη διαμόρφωση και διατήρηση θετικού εργασιακού κλίματος.Η επισήμανση αυτή είναι κομβικής σημασίας, αν αναλογιστούμε ότι τα Ο.Δ.Σ. Ε.Α.Ε.Π είναι σχολεία με πολλές ειδικότητες. Η έρευνά μας επίσης έδειξε ότι η πλειοψηφία των διευθυντών στερείται επιμόρφωσης και κατάρτισης σε διοικητικά και σε θέματα οργανωσιακής ψυχολογίας και συμπεριφοράς.Με συνέπεια να υπάρχουν δυσκολίες στον χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα αλλά και στον τρόπο επίλυσης συγκρούσεων που προκύπτουν.
Εν συνόψει, έχοντας κατά νου τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υπογραμμίζεται ότι η στρατηγική σκέψη στη στελέχωση των σχολικών μονάδων και η συστηματική ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης, είναι ανάγκη επιτακτική.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Δημοτικά σχολεία
Εκπαιδευτικοί - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Εκπαιδευτική ηγεσία
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Λέξεις-κλειδιά:
ολοήμερο, σχολείο, κλίμα, ηγεσία, επικοινωνία
Περιγραφή:
298 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EvangeloulaPapadatou.pdf

4 MB