Εκτίμηση επιδεκτικότητας σε κίνδυνο ασταθειών από γεωλογικούς-γεωμορφολογικούς παράγοντες του έργου παραχώρησης "Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Πάτρα" με έμφαση στις περιοχές Μαύρων Λιθαριών, Πλατάνου, και Παναγοπούλας

Διδακτορική Διατριβή 20271 639 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση επιδεκτικότητας σε κίνδυνο ασταθειών από γεωλογικούς-γεωμορφολογικούς παράγοντες του έργου παραχώρησης "Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Πάτρα" με έμφαση στις περιοχές Μαύρων Λιθαριών, Πλατάνου, και Παναγοπούλας
Συγγραφέας:
Ευαγγέλου, Στυλιανός Ν.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Περίληψη:
Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (γεωλογικοί χάρτες, μετρήσεις monitoring, καταγραφή όλων των τεχνικών που βρίσκονταν πάνω στον άξονα της Νέας Εθνικής Οδού) κτλ.), εφαρμόστηκε η μέθοδος της Αναλυτικής Ιεράρχισης για την παραγωγή χαρτών επιδεκτικότητας σε κατολισθητικούς κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη 9 παράγοντες με σημαντικότερους τους: α) γεωλογία-λιθολογία, β)μορφολογική κλίση, και γ) βροχοπτώσεις. Στην περιοχή του Πλατάνου ενσωματώθηκε στον παράγοντα «παράγοντες ευστάθειας» και το υπόγειο νερό υπό προϋποθέσεις. Στη συνέχεια το μοντέλο αυτό επιβεβαιώθηκε με μετρήσεις monitoring που έγιναν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του Έργου. Η διέλευση του Αυτοκινητοδρόμου έγινε με διάνοιξη διδύμων σηράγγων στα δύσκολα σημεία των Μαύρων Λιθαριών, Πλατάνου και Παναγοπούλας.
Η σύνταξη χαρτών επιδεκτικότητας σε κινδύνους γεωλογικούς - γεωμορφολογικούς κρίνεται απαραίτητη σε μεγάλα τεχνικά έργα πρωτίστως, αλλά και γενικά σε όλα τα γραμμικά έργα ή έργα που υποπτευόμαστε την ύπαρξη γεωλογικού – γεωμορφολογικού κινδύνου. Σήμερα η Νομοθεσία χρήζει βελτίωσης αλλά και συμπλήρωσης των μελετών σε επίπεδο προμελέτης, αναγνωριστικής μελέτης αλλά και τελικής μελέτης με χάρτες επιδεκτικότητας σε κινδύνους -ιδιαίτερα γεωλογικούς- με βαθμονόμηση σε συγκεκριμένες περιοχές εκτέλεσης μεγάλων έργων που παρουσιάζουν ή ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα. Η μετάβαση από απλούς χάρτες γεωκινδύνου σε χάρτες τέτοιου είδους, με χρήση της τεχνολογίας (υπολογιστικών προγραμμάτων) και τεκμηρίωση ποιας μεθοδολογίας θα πρέπει να ακολουθηθεί, κρίνεται απαραίτητη. Εκτιμήσεις που να στηρίζονται σε μετρήσεις (monitoring), αποτυπώσεως κλίμακας και ποσοτικών δεδομένων μετά από έρευνα, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην επιλογή της βέλτιστης λύσης – χάραξης. Πρόκειται για ένα εργαλείο που συμβάλει στην σωστή λήψη της απόφασης, μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό από επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός έργου.
Η αποτύπωση, ο εντοπισμός των προβληματικών περιοχών διέλευσης του Έργου με σήραγγες, στα δύσκολα σημεία από γεωλογικής – γεωμορφολογικής άποψης, των Μαύρων Λιθαριών, του Πλατάνου και της Παναγοπούλας, η δημιουργία ενός μοντέλου επιδεκτικότητας βασιζόμενου στην Αναλυτική Ιεράρχιση και η επιβεβαίωσή του με επί τόπου μετρήσεις monitoring, αποτελούν την πρωτοτυπία και τη συμβολή της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής στην επιστήμη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωλογία
Λοιπά Θέματα:
Γεωμορφολογία - Ελλάδα
Γεωλογία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
επιδεκτικότητα σε κίνδυνο, αναλυτική ιεραρχική μέθοδος, Πλάτανος, Μ. Λιθάρια, Παναγοπούλα
Περιγραφή:
236 σ.:εικ.,σχ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

 


ΣΧΕΔΙΑ Δ.Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.zip
46 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο