Η εφαρμογή των δύο κανονισμών 2080/92 και 1257/99 της Ευρωπαϊκής Ένωσης , περί δάσωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων , στο Νομό Σερρών

Πτυχιακή Εργασία 19269 568 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εφαρμογή των δύο κανονισμών 2080/92 και 1257/99 της Ευρωπαϊκής Ένωσης , περί δάσωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων , στο Νομό Σερρών
Συγγραφέας:
Γαλάνης, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δέτσης, Βασίλης
Περίληψη:
Το θέμα της παρούσας πτυχιακής μελέτης «περί δάσωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων» αποτελεί ένα θέμα σχετικά καινούργιο. Δεν υπάρχουν εκτενής αναφορές γι’αυτό και κατά την συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων συνειδητοποίησα την έλλειψη σχετικής βιβλιογραφίας. Η συλλογή του ερευνητικού υλικού αφορά στατιστικά στοιχεία από τα αρχεία που διατηρούν τα τρία Δασαρχεία που αντιστοιχούν στο Νομό Σερρών και τα οποία είναι τα εξής: Δασαρχείο Σερρών, Δασαρχείο Νιγρίτας και Δασαρχείο Σιδηροκάστρου.
Χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο Νομό Σερρών ως Νομού ελέγχου της εφαρμογής των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2080/92 και 1257/99 περί δάσωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εδώ γίνεται αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νομού τα οποία είναι κάποια γεωγραφικά στοιχεία, στοιχεία σχετικά με την βλάστηση, το έδαφος καθώς και το κλίμα που επικρατεί. Επίσης στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται μνεία στα σημαντικότερα προβλήματα του Νομού.
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην γενική στρατηγική των συγκεκριμένων κανονισμών μέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, καθώς και στα νομικά προβλήματα εφαρμογής αυτών και τις λύσεις που δόθηκαν. Αναλυτικότερα το κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο, το οποίο αποτελεί και την εισαγωγή, λαμβάνει χώρα ο συσχετισμός του Κ.Π.Σ. με το μέτρο δάσωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο δεύτερο έχουμε την ανάλυση των δύο κανονισμών που μας ενδιαφέρουν, και στο τρίτο τα νομικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων κανονισμών με τις λύσεις που δόθηκαν. Σχετικά με το δεύτερο μέρος έχουμε τις εξής υποενότητες: 2.2.1. Περιοχή και διάρκεια εφαρμογής καθώς και σκοπός του κανονισμού, 2.2.2. Δραστηριότητες που ενισχύονται και δικαιούχοι ενίσχυσης, 2.2.3. Κατηγορίες και ποσό των ενισχύσεων, 2.2.4. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα δασικά είδη που εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, 2.2.5. Διαδικασία ένταξης των επενδυτών-ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ενώ σχετικά με το τρίτο μέρος έχουμε τις εξής υποενότητες: 2.4. Πρώτο νομικό πρόβλημα: Μεταβιβάσεις, 2.5. Δεύτερο νομικό πρόβλημα: Μισθωμένες εκτάσεις, 2.6 Τρίτο νομικό πρόβλημα: Επικαρπία, 2.7. Τέταρτο νομικό πρόβλημα: Ανήλικοι επενδυτές. Πολύ σημαντικό γι’αυτό το κεφάλαιο αποτελεί το παράρτημα που βρίσκεται στις τελευταίες σελίδες της πτυχιακής μελέτης και στο οποίο γίνεται συχνή παραπομπή.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών φύτευσης. Τα είδη φύτευσης κατά σειρά είναι το πεύκο, η καρυδιά, η καστανιά, η ακακία, η βελανιδιά, η μουριά, ο πλάτανος και η λεύκη.
Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας. Αναλυτικότερα έχουμε την αναφορά στα βασικά στοιχεία της έρευνας, την συλλογή του ερευνητικού υλικού, το θεωρητικό υπόβαθρο της στατιστικής επεξεργασίας και την στατιστική μέθοδο που ακολουθήθηκε. Ακόμη έχουμε το θεωρητικό υπόβαθρο των ελέγχων ανεξαρτησίας χ2 και της ανάλυσης διακύμανσης (μέθοδος ANOVA). Ακολουθεί ένα σύνολο διαγραμμάτων και πινάκων της στατιστικής ανάλυσης των στοιχείων, τα οποία σχετίζονται με την χρονική εξέλιξη της εφαρμογής του προγράμματος στο Νομό Σερρών, την χρονική εξέλιξη της εφαρμογής του προγράμματος κατά Δασαρχείο του Νομού Σερρών, των τύπων φυτεύσεων, την σύγκριση της εφαρμογής των κανονισμών 2080/92 και 1257/99, την συσχέτιση δασοπονικού είδους και Δασαρχείου, την συσχέτιση δασοπονικού είδους και προηγούμενης καλλιέργειας, την συσχέτιση δασοπονικού είδους και έτους και τέλος με το μέγεθος αγροτεμαχίων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Δάση και δασοκομία
Λοιπά Θέματα:
Δάση και δασοπονία - Ελλάδα - Σέρρες (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
Δάση, δάσοση, φύτευση, ευρωπαϊκή κανομισμοί
Περιγραφή:
109 σ.: πίν., διαγρ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GALANIS_OOO_07.pdf

7 MB