Ο συσχετισμός Ανάπτυξης και Ασφάλειας στη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών: Συγκριτική Περιπτωσιολογικών Μελετών Tohoku (Ιαπωνία) και Sahel (Υποσαχάρια Αφρική)

Μεταπτυχιακή Εργασία 19058
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο συσχετισμός Ανάπτυξης και Ασφάλειας στη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών: Συγκριτική Περιπτωσιολογικών Μελετών Tohoku (Ιαπωνία) και Sahel (Υποσαχάρια Αφρική)
Συγγραφέας:
Πατρικάκος, Γρηγόριος Β.
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Η εργασία ως σκοπό έχει την μελέτη, ανάλυση και σύγκριση δύο εκπροσώπων από τον αναπτυγμένο Βορρά (Περιφέρεια Tohoku-Ιαπωνία) και τον αναπτυσσόμενο Νότο (Περιφέρεια Sahel-Υποσαχάρια Αφρική) για την ανάδειξη του έντονου συσχετισμού μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας. Ως προς το Τοχόκου θα αναλυθεί ο καταστροφικός σεισμός του 2011, ο οποίος επέφερε ένα καταστροφικότερο θαλάσσιο κύμα βαρύτητας και προκάλεσε το τεχνολογικό-πυρηνικό ατύχημα της Fukushima. Θα γίνει εκτενής αναφορά στα γεωφυσικά αίτια που το προκάλεσαν, καθώς και στις ζημιές και απώλειες που επέφερε στο ανθρώπινο δυναμικό, στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και στα ανθρωπογενή συστήματα της περιοχής. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά ως προς τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της πληγείσας περιοχής (χωρικός σχεδιασμός-στάδιο αποκατάστασης και ανασυγκρότησης). Ως προς το Σαχέλ, μια από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου, το φαινόμενο της ερημοποίησης έχει ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη ξηρασία και την αδυναμία του αυτόχθονου πληθυσμού να έχει επαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα και πόσιμο νερό. Η εργασία ως αντικείμενο θέλει να αναλύσει τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων και των αστικών συγκεντρώσεων με τις φυσικές καταστροφές για την περίπτωση του Τοχόκου. Στην περίπτωση του Σαχέλ, είναι η παρουσίαση της έντονης Τρωτότητας από το
φαινόμενο της ερημοποίησης στη γεωγραφική ζώνη του Sahel. Στα πλαίσια της Κλιματικής
Αλλαγής το φαινόμενο επιδεινώνεται, με την διασπορά περισσότερων αλλά και
καταστροφικότερων φυσικών μεταβολών στο οικοσύστημα και στις ατμοσφαιρικές,
κλιματολογικές και γεωλογικές συνθήκες του γήινου περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα είναι ο
υψηλός βαθμός διατροφικής ανασφάλειας και η υπανάπτυξη σε ολόκληρη την γεωγραφική
ζώνη του Sahel. Κυριότερα συμπεράσματα είναι ο διαφορετικός βαθμός τρωτότητας και
προσαρμοστικότητας των δύο περιπτώσεων, καθώς και η έντονη απόκλιση στρατηγικών
προσανατολισμών για την διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών
μεταξύ Βορρά-Νότου, επιδεινώνοντας την ήδη μεγάλη ανισότητα και απόκλιση μεταξύ του
αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου από την ισόρροπη βιώσιμη και αειφόρο
ανάπτυξη. Για την περίπτωση του Sahel, είναι επιβεβλημένες και πολιτικές
προσαρμοστικότητας για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης και της επισιτιστικής κρίσης στα
πλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της
περιπτωσιολογικής μελέτης (Case Study), με την ανάλυση, κριτική και παρουσίαση της
περιγραφικής στατιστικής και της θεματικής γεωγραφίας των χωρικών, κοινωνικοοικονομικών
και περιβαλλοντικών μεγεθών των δύο περιπτωσιολογικών μελετών, καθώς και η συλλογή και
τεκμηρίωση δευτερογενών πηγών ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Για το
λόγο αυτό, χρησιμοποιείται εκτενής βιβλιογραφία από πολλά επιστημονικά πεδία (χωρικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών επιστημών, κ.α.), ενώ καίρια είναι και η συμβολή των άρθρων
από επιστημονικά περιοδικά, συλλογές ερευνητικών πορισμάτων από ερευνητικά κέντρα και
ινστιτούτα αναγνωρισμένου διεθνούς κύρους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπά Θέματα:
Φυσικές καταστροφές - Εκτίμηση κινδύνου
Λέξεις-κλειδιά:
Ανάπτυξη, Ασφάλεια, Βορράς-Νότος, Κλιματική Αλλαγή, Τρωτότητα, Προσαρμοστικότητα, Αποκατάσταση-Ανασυγκρότηση
Περιγραφή:
123 σ.:εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PATRIKAKOS_PMS GEO_2017.pdf

6 MB