Σύγκριση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως προς τη συναισθηματική εργασία και την εργασιακή ικανοποίηση - Εμπειρική Διερεύνηση

Πτυχιακή Εργασία 18040 701 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως προς τη συναισθηματική εργασία και την εργασιακή ικανοποίηση - Εμπειρική Διερεύνηση
Συγγραφέας:
Σάντας, Ηλίας
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης σε σχέση με την συναισθηματική εργασία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου από αντιπροσωπευτικό δείγμα 228 εργαζόμενων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η εμπειρική διερεύνηση, με στόχο της αποτύπωση των αντιλήψεων των εργαζομένων. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που εκπονούν συναισθηματική εργασία, είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους, σε σχέση με τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, αλλά γενικώς το δείγμα παρουσιάζει ουδέτερη εργασιακή ικανοποίηση. Από την εμπειρική έρευνα προκύπτει ότι η σχέση μεταξύ της διαχείρισης των συναισθημάτων και της συνολικής ικανοποίησης εμφανίζεται ως μη σημαντική.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Εργασιακό περιβάλλον
Επαγγελματική ικανοποίηση
Συναισθηματική νοημοσύνη
Λέξεις-κλειδιά:
Εργασιακή ικανοποίηση, Συναισθηματική εργασία, Ιδιωτικός τομέας, Δημόσιος τομέας Συναισθήματα
Περιγραφή:
111 σ.: πίν., διαγρ.,
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0