Ανάλυση συστήματος αρχειοθέτησης διαχείρισης και διανομής ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων – Picture Archiving and Communication System (PACS): μελέτη περίπτωσης 401ΓΣΝΑ

Μεταπτυχιακή Εργασία 17499
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση συστήματος αρχειοθέτησης διαχείρισης και διανομής ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων – Picture Archiving and Communication System (PACS): μελέτη περίπτωσης 401ΓΣΝΑ
Συγγραφέας:
Σιταρίδη, Γαλάτεια
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαντζάνα, Βασιλική
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται το Σύστημα Αρχειοθέτησης, Διαχείρισης και Διανομής Ιατρικών Απεικονιστικών Εξετάσεων (Picture Archiving and Communication System- PACS) στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου (ΠΣΝ) και στα ζητήματα που μας απασχολούν κατά την ανάπτυξη τους, όπως πχ. η ασφάλεια δεδομένων. Στη συνέχεια, αναλύονται τρία από τα υποσυστήματα των ΠΣN, και πιο συγκεκριμένα (α) το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου, (β) το Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογικού (ΠΣΑ) και (γ) το PACS (3ο Κεφάλαιο). Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα μεθοδολογικά εργαλεία της συγκεκριμένης εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συλλογή των πληροφοριών (μελέτη περίπτωσης). Στο επόμενο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία του PACS μέσα στο 401 ΓΣΝΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Στο τελευταίο και έκτο κεφάλαιο, δίνονται τα συμπεράσματα χρήσης του συγκρινομένου συστήματος και προτάσεις βελτίωσης του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Ιατρική (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Ψηφιακές Απεικονιστικές Εξετάσεις, Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίου, Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείο,
Περιγραφή:
71 σ., σχ. εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0