Σκέψεις και αντιλήψεις του υγειονομικού προσωπικού για την αποτελεσματική στελέχωση των Μονάδων Υγείας. Εμπειρική μελέτη

Διδακτορική Διατριβή 15443 768 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σκέψεις και αντιλήψεις του υγειονομικού προσωπικού για την αποτελεσματική στελέχωση των Μονάδων Υγείας. Εμπειρική μελέτη
Συγγραφέας:
Μυλωνά, Βασιλική
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Το υγειονομικό προσωπικό αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα που συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων, καθώς η ποιότητα και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχονται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό. Η διοίκηση, οργάνωση και αξιοποίηση των εργαζομένων σε ένα νοσοκομείο δεν είναι κάτι απλό και διαφέρει συγκριτικά με άλλους οργανισμούς, καθώς πραγματεύεται το πολύτιμο αγαθό της «υγείας» και διαχειρίζεται ποικιλόμορφο προσωπικό με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε διοίκηση ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα είναι, η έντονη οικονομική κρίση, οι συνεχείς αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου, οι δημογραφικές αλλαγές, η μετανάστευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και η τεχνολογική πρόοδος. Στα πλαίσια της διατριβής πραγματοποιήθηκε έρευνα και έλαβαν μέρος 529 ιατροί και νοσηλευτές που εργάζονταν στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Η έρευνα είχε σα στόχο τη μελέτη των μεθόδων στελέχωσης των δημόσιων γενικών νοσοκομείων, διαμέσου της διερεύνησης των αντιλήψεων και των απόψεων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με τη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα. Τα ευρήματα στηρίχθηκαν κυρίως στον τρόπο επιρροής των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων στις απαντήσεις τους. Από τα ευρήματα έγινε σαφές ότι, ο προγραμματισμός στελέχωσης και η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη διοίκηση κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος. Επίσης, προέκυψε ότι, σημαντικά θέματα που δυσχεραίνουν τη στελέχωση του υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία είναι η ανισοκατανομή στελέχωσης, οι σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το αρνητικό κλίμα εργασίας και η έλλειψη παροχής κινήτρων. Η παρούσα εργασία υποστηρίζει την άποψη ότι η σωστή εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στα νοσοκομεία αποτελεί μονόδρομο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Υπηρεσίες υγείας
Νοσοκομεία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Στελέχωση, προγραμματισμός στελέχωσης, εκπαίδευση, υγειονομικό προσωπικό, διοίκηση ανθρώπινων πόρων
Περιγραφή:
233 σ. : πίν.,γραφ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Mylona_PhDOOO_16.pdf

5 MB