Επαναληψιμότητα διατροφικών ερωτηματολογίων συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και διατροφικών δεικτών

Πτυχιακή Εργασία 1519 821 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επαναληψιμότητα διατροφικών ερωτηματολογίων συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και διατροφικών δεικτών
Συγγραφέας:
Παγουρτζή, Ευανθία
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: ο έλεγχος της επαναληψιμότητας ενός ημι-ποσοτικού Ερωτηματολογίου Συχνότητας κατανάλωσης Τροφίμων (με 36 ερωτήσεις) και δύο διατροφικών δεικτών, διαφορετικού εύρους τιμών, οι οποίοι κατασκευάστηκαν ώστε να αποτιμούν την προσκόλληση στο πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη που διενεργήθηκε από το Μάρτιο του 2009 μέχρι το Μάρτιο του 2010 συμμετείχαν εθελοντικά 136 άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών (36±12 ετών), εκ των οποίων το 33% (45 άτομα) ήταν άνδρες. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν προς συμπλήρωση τρία εργαλεία διατροφικής αξιολόγησης. Ένα Ερωτηματολόγιο Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων (ΕΣΚΤ) με 36 ερωτήσεις και 6 διαμερίσεις στη συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων, ο διατροφικός δείκτης MedDietScore με 11 ερωτήσεις και (εύρος τιμών 0-55), καθώς επίσης και ένας δίτιμος Διατροφικός Δείκτης με 11 ερωτήσεις (εύρος τιμών 0-11). Επίσης συλλέχθηκαν στοιχεία αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση), τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (βάρος, ύψος), τον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων (κάπνισμα, φυσική δραστηριότητα) και τα κλινικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (υπέρταση, διαβήτης, υπερχοληστερολαιμία). Tα ίδια άτομα κλήθηκαν μέσα σε διάστημα 20 ημερών από την πρώτη καταγραφή να απαντήσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Υψηλός βαθμός συμφωνίας μεταξύ των δύο καταγραφών αναδείχθηκε τόσο για το ΕΣΚΤ όσο και για τους δύο δείκτες. Ειδικότερα, ο συντελεστής συμφωνίας ταυ (tau) του Kendall κυμαίνεται από 0,68 (p=<0,0001) έως 0,90 (p=<0,0001) για το ΕΣΚΤ, από 0,53 (p=0,043) έως 0,86 (p=<0,0001) για το MedDietScore και από 0,66 (p=0,15) έως 0,87 (p=<0,0001) για το Dietary Index. Αντίστοιχα, ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των δύο καταγραφών παραμένει υψηλός τόσο μεταξύ των ανδρών όσο και μεταξύ των γυναικών του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής συμφωνίας ταυ (tau) του Kendall κυμαίνεται από 0,68 (p=<0,0001) έως 0,90 (p=<0,0001) για τους άνδρες και από 0,65 (p=<0,0001) έως 0,91 (p=<0,0001) για τις γυναίκες για το ΕΣΚΤ, από 0,46 (p=0,31) έως 0,91 (p=<0,0001) για τους άνδρες και από 0,56 (p=0,07) έως 0,85 (p=<0,0001) για τις γυναίκες για το MedDietScore και από 0,64 (p=<0,0001) έως 1,00 (p=0,30) για τους άνδρες και από 0,66 (p=<0,0001) έως 0,87 (p=<0,0001) για τις γυναίκες για το Dietary Index. Τέλος, δεν παρατηρείται διαφορά στο μέσο όρο των συντελεστών για κάθε ένα εργαλείο καθώς , και . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το Ερωτηματολόγιο Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων και οι δύο διατροφικοί δείκτες φάνηκαν να έχουν πολύ καλή επαναληψιμότητα. Επιπρόσθετα, ο βαθμός επαναληψιμότητας φαίνεται να είναι ανεξάρτητος από το πλήθος του αριθμού των ερωτήσεων και από τον αριθμό των διαμερίσεων που χρησιμοποιούνται στα ερωτηματολόγια διατροφικής αξιολόγησης. Συνεπώς, αυτά τα εργαλεία μπορούν εξίσου να χρησιμοποιηθούν σε επιδημιολογικές μελέτες, για την αποτίμηση διατροφικών συνηθειών λαμβάνοντας πάντα υπόψη την πληρότητα της πληροφορίας που απαιτείται.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Διατροφικές έρευνες
Nutrition surveys
Ερωτηματολόγια
Questionnaires
Περιγραφή:
62 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0