Η επίδραση της κατανάλωσης του καφέ στις συγκεντρώσεις χολοκυστοκινίνης στο αίμα

Πτυχιακή Εργασία 15014
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της κατανάλωσης του καφέ στις συγκεντρώσεις χολοκυστοκινίνης στο αίμα
Συγγραφέας:
Βαντάνα, Ελένη
Περίληψη:
Εισαγωγή – Σκοπός: Τα ερευνητικά δεδομένα για την επίδραση του καφέ στα αισθήματα της όρεξης, καθώς και τις ορμόνες που σχετίζονται με αυτήν είναι πολύ περιορισμένα. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μέτρηση των επιπέδων της χολοκυστοκινίνης στο αίμα, η αξιολόγηση των αισθημάτων της όρεξης και της ενεργειακής πρόσληψης μετά την κατανάλωση καφέ. Μεθοδολογία: Συμμετείχαν 33 εθελοντές, 17 άντρες και 16 γυναίκες, 16 φυσιολογικού σωματικού βάρους και 17 υπέρβαροι/παχύσαρκοι. Οι εθελοντές συμμετείχαν σε 3 διαφορετικές δοκιμασίες με τυχαία σειρά. Κάθε δοκιμασία περιλάμβανε ένα πρωινό γεύμα με 200 ml α) καφέ με 3 mg καφεΐνης/kg σωματικού βάρους, β) καφέ με 6 mg καφεΐνης/kg σωματικού βάρους, γ) νερού. Κατά την διάρκεια των επόμενων 3 ωρών, λαμβάνονταν δείγματα αίματος και παράλληλα αξιολογούταν τα αισθήματα όρεξης που αφορούσαν την πείνα, την επιθυμία για φαγητό και τον κορεσμό. Μετά τις 3 ώρες χορηγούταν στους εθελοντές ένα κατά βούληση μεσημεριανό γεύμα, στο οποίο καταγραφόταν η διαιτητική τους πρόσληψη. Η ανάλυση των δειγμάτων αίματος αφορούσε την μέτρηση της συγκέντρωσης χολοκυστοκινίνης. Αποτελέσματα: Το αίσθημα της πείνας και της επιθυμίας για φαγητό ήταν μικρότερο με στατιστικά σημαντική διαφορά στην δοκιμασία χορήγησης καφέ με 3 mg καφεΐνης/kg σωματικού βάρους συγκριτικά με την δοκιμασία νερού. Επίσης, το αίσθημα του κορεσμού ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο στην δοκιμασία με την μικρή κατανάλωση καφέ σε σχέση με το νερό. Στην δοκιμασία όπου οι εθελοντές ήπιαν νερό με το γεύμα τους, η χολοκυστοκινίνη σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση. Στα 30 λεπτά μετά το γεύμα αυξήθηκε στα 5±0,4 mg/ml, ενώ η χολοκυστοκινίνη νηστείας ήταν 1,2±0,2 ng/ml 15 λεπτά πριν το γεύμα (F= 75,2, Df=3, p<0,05). Δεν βρέθηκε επίδραση του φύλου, ούτε της κατηγορίας του σωματικού βάρους στα επίπεδα χολοκυστοκινίνης. Τέλος, βρέθηκε μη στατιστικά σημαντική επίδραση των δοκιμασιών στην ενεργειακή πρόσληψη στο κατά βούληση γεύμα μετά από 3 ώρες. Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η κατανάλωση καφέ, και ιδιαίτερα η μέτρια κατανάλωση, επηρεάζει τα αισθήματα της όρεξης, μειώνοντας αυτό της πείνας και της επιθυμίας για φαγητό και αυξάνοντας το αίσθημα του κορεσμού. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της κατανάλωσης καφέ στην ενεργειακή πρόσληψη. Δεν βρέθηκε αυξημένη απόκριση της χολοκυστοκινίνης στην κατανάλωση καφέ. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται, ώστε να εξεταστεί η απόκριση στην κατανάλωση καφέ και άλλων ορμονών που σχετίζονται με την όρεξη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Καφές - φυσιολογικές επιδράσεις
Καφεΐνη - φυσιολογικές επιδράσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Όρεξη, Ενεργειακή πρόσληψη
Περιγραφή:
68 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Vantana_PtyEDD.pdf

1 MB