Οπτικοποίηση τοπικών στατιστικών με χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών

Πτυχιακή Εργασία 14953
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οπτικοποίηση τοπικών στατιστικών με χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών
Συγγραφέας:
Σαλονικίδη, Αθανασία
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσει τη σχέση μεταξύ ηλεκτρικής κατανάλωσης και Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) με σύγχρονες μεθόδους χωρικής ανάλυσης. Θα εξεταστεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης και του συνολικού ΑΕΠ, η ομοιογένεια ανάμεσα στους νομούς για κάθε μία από τις μεταβλητές, όπως και η διαχρονική μεταβολή των μεταβλητών ξεχωριστά και συνδυαστικά. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε επίπεδο νομού στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο από το 2006 ως το 2011, την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η πηγή δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), συγκεκριμένα η Διεύθυνση Στρατηγικής & Ρύθμισης, ενώ τα δεδομένα για το ΑΕΠ προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν: μέτρηση βαθμού χωρικής αυτοσυσχέτισης, ολικούς και τοπικούς συντελεστές συσχέτισης καθώς και ολικούς και τοπικούς δείκτες μέτρησης ανισοτήτων. Για παράδειγμα, υπολογίζονται ολικοί και τοπικοί συντελεστές συσχέτισης Pearson, ο δείκτης ανισότητας Gini και ο χωρικός διαχωρισμός του, καθώς και ο ολικός συντελεστής συσχέτισης. Για τον υπολογισμό των τελευταίων στατιστικών, η εργασία χρησιμοποιεί το στατιστικό πακέτο lctools της R, ενώ για την παραγωγή των χαρτών και την οπτικοποίηση των δεδομένων, το πρόγραμμα ArcGIS της ESRI. Η ηλεκτρική κατανάλωση και το ΑΕΠ είναι δύο άμεσα συνδεόμενες μεταβλητές, όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία: ένα κράτος με μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και επομένως τεχνολογική ανάπτυξη, έχει την ανάγκη αλλά και την τάση για μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Ηλεκτρική ενέργεια - κατανάλωση
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Λέξεις-κλειδιά:
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ΓΣΠ
Περιγραφή:
60 σ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Salonikidi_PtyGeo_14.pdf

11 MB