Εξαγωγή επιχειρηματικής ευφυΐας από δεδομένα μετανάστευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14883 821 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εξαγωγή επιχειρηματικής ευφυΐας από δεδομένα μετανάστευσης
Συγγραφέας:
Λεκκάκος, Θωμάς
Επιβλέπων καθηγητής:
Βαρλάμης, Ηρακλής
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων από καταγεγραμμένους υπηκόους τρίτων χωρών. Η εφαρμογή αξιοποιεί σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Data Warehouses, Online Analytical Processing / OLAP, Data Mining) για τη διαχείριση των δημογραφικών στοιχείων που συλλέγουν και αποθηκεύουν αυτόνομες Υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά οργανώνονται σε πολυδιάστατα μοντέλα δεδομένων – κύβους όπου εφαρμόζονται κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης για ανάκτηση της αποθηκευμένης πληροφορίας και μετατροπή της σε γνώση για λήψη αποφάσεων. Το επιθυμητό είναι η εξαγωγή επιχειρηματικής ευφυΐας από τα διαθέσιμα δεδομένα. Ουσιαστικά, στην εργασία παρουσιάζονται τα εξής θέματα: i) τα βήματα υλοποίησης της Αποθήκης Δεδομένων από καταγεγραμμένους υπηκόους τρίτων χωρών, ii) η εφαρμογή λειτουργιών αναλυτικής επεξεργασίας OLAP πάνω σε κύβο καθώς και η οπτικοποίηση στοιχείων με εργαλεία εξόρυξης γνώσης όπως τα dashboards, το Rapid Analytics και το Rapid Miner, iii) συνολικός σχολιασμός εφαρμογής του εργαλείου Rapid Miner για την εξαγωγή πληροφοριών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Βάσεις Δεδομένων, Αποθήκες Δεδομένων, Λειτουργίες Αναλυτικής Επεξεργασίας Δεδομένων, Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης, Dashboards, Rapid Analytics, Rapid Miner
Περιγραφή:
88 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Lekkakos_MetPLirTil_14.pdf

7 MB