Η ταυτότητα των μεταναστών μέσα από τη ματιά των γηγενών κατοίκων στα Ιωάννινα

Πτυχιακή Εργασία 14815 751 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ταυτότητα των μεταναστών μέσα από τη ματιά των γηγενών κατοίκων στα Ιωάννινα
Συγγραφέας:
Γκοργκούλη, Ευσταθία
Περίληψη:
Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, οι παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες φαίνεται να έχουν επηρεάσει το μεταναστευτικό φαινόμενο, οδηγώντας υψηλότερο αριθμό ατόμων στην αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Με μια τέτοια παγκόσμια κινητικότητα, οι χώρες καλούνται να υιοθετήσουν πολιτικές για τη διαχείριση του φαινομένου, μεταξύ αυτών και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κεντρική θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαδραματίζει η Ελλάδα, η οποία συνιστά κεντρική πύλη εισόδου των μεταναστών στην Ευρώπη. Πράγματι, τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα από χώρα αποστολής μεταναστών μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Η αλλαγή αυτή υποχρέωσε την ελληνική πολιτεία να εφαρμόσει πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση καταρχήν του μεταναστευτικού φαινομένου, και ειδικότερα των παράτυπων μεταναστών. Η οικονομική κρίση όμως των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και η συνεχιζόμενη εισροή σημαντικού αριθμού μεταναστών καθιστά τη διαχείριση, και όχι την αντιμετώπιση, του φαινομένου επιτακτική. Σημαντικό ρόλο στην πολιτική ατζέντα διαδραματίζει, μεταξύ άλλων, και η άποψη των γηγενών για τους μετανάστες αλλά και για το μεταναστευτικό φαινόμενο γενικότερα. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης των Γιαννιωτών απέναντι στους μετανάστες, δίδοντας έμφαση στη σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων παρόμοιων ερευνών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα - Ιωάννινα (Νομός)
Αποδημία και εποίκηση
Αποδημία και εποίκηση - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Οικονομική κρίση - Ελλάδα - Ιωάννινα (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
μετανάστες, μετανάστευση, Ιωάννινα, Ελλάδα, οικονομική κρίση
Περιγραφή:
88 σ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Gorgouli_PtyGeo_14.pdf

1 MB