Η πλημμύρα του 1953 στη Βόρεια Θάλασσα και οι αλλαγές που επέφερε στην αντιπλημμυρική προστασία Αγγλίας και Ολλανδίας

Πτυχιακή Εργασία 14811 931 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πλημμύρα του 1953 στη Βόρεια Θάλασσα και οι αλλαγές που επέφερε στην αντιπλημμυρική προστασία Αγγλίας και Ολλανδίας
Συγγραφέας:
Γλυνού, Μαρία
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της πλημμύρας του 1953 στη Βόρεια Θάλασσα, οι επιπτώσεις της και οι αλλαγές, που επέφερε στην αντιπλημμυρική προστασία των δύο χωρών που επηρέασε περισσότερο, την Αγγλία και την Ολλανδία. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, που αφορά την θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου, γίνεται προσπάθεια κατανόησης των διεργασιών που δημιουργούν πλημμύρες, μέσα από τη μελέτη φυσικών, μετεωρολογικών και ωκεανολογικών φαινομένων. Μελετάται η συσχέτισή των πλημμυρών με το ανθρωπογενές περιβάλλον και οι τρόποι με τους οποίους οι οργανωμένες κοινωνίες προσπαθούν να προστατευτούν από τις αρνητικές συνέπειες τους. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά την μελέτη περίπτωσης. Γίνεται σύντομη αναφορά στην γεωγραφία της Αγγλίας και της Ολλανδίας, αλλά και σε βασικά χαρακτηριστικά της Βόρειας Θάλασσας. Ακολουθεί η περιγραφή της πλημμύρας του 1953, με την ανάλυση των μετεωρολογικών και ωκεανολογικών χαρακτηριστικών της, τα οποία την κατέστησαν τόσο καταστρεπτική. Τέλος, στα τελευταία κεφάλαια, αναλύονται οι ενέργειες και οι πολιτικές που ακολούθησαν τα δύο κράτη και τα έργα που υλοποίησαν ώστε να προστατευτούν από παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Φυσικές καταστροφές - Ηνωμένο Βασίλειο
Φυσικές καταστροφές - Ολλανδία
Πλημμύρες - Ηνωμένο Βασίλειο
Πλημμύρες - Ολλανδία
Λέξεις-κλειδιά:
Αγγλία, Ολλανδία, καταστροφές
Περιγραφή:
102 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Glynou_PtyGeo_14.pdf

2 MB