Κατάλυση σεσμόπληκτων αστέγων σε προσωρινούς οικισμούς

Πτυχιακή Εργασία 10768
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατάλυση σεσμόπληκτων αστέγων σε προσωρινούς οικισμούς
Συγγραφέας:
Αλεβυζάκη, Ευθαλία
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα προγράμματα προσωρινών οικισμών αλλά και να θέσει κάποια ερωτήματα για την χρησιμότητα και την καταλληλότητά τους. Το κυριότερο ερώτημα που τίθεται είναι το δίλημμα ανάμεσα στην άμεση και ασφαλή στέγαση που προσφέρουν οι προσωρινοί οικισμοί και στα προβλήματα που συνήθως συνεπάγεται η δημιουργία τους. Μέσα από την εργασία γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα αλλά και να γίνει μια γενικότερη ανάλυση σχεδιασμού και λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών διεθνώς.
Τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια αποτελούν το θεωρητικό τμήμα της εργασίας, στο οποίο αναλύονται τα προγράμματα προσωρινής στέγασης σε διεθνές επίπεδο. Στα πρώτα δύο κεφάλαια αναλύονται τα συστατικά και οι τεχνικές και οργανωτικές διαστάσεις των προσωρινών οικισμών, ενώ στο τρίτο οι φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης και οι φορείς χρηματοδότησης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο τέταρτο κεφάλαιο τίθενται τα κριτήρια που καθορίζουν αν ένα πρόγραμμα προσωρινής στέγασης χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένο ή αποτυχημένο.
Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται αποκλειστικά στην ελληνική περίπτωση. Παρατίθεται το θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει τα προγράμματα προσωρινής στέγασης, και παράλληλα αναφέρεται και το παράδειγμα του σεισμού της Καλαμάτας το 1986, όπου το εύρος των ζημιών του οικιστικού αποθέματος ήταν τόσο μεγάλο που προέκυψε ανάγκη δημιουργίας προσωρινών οικισμών.
Το επόμενο κεφάλαιο της εργασίας αποτελείται από τρία διαφορετικά παραδείγματα εφαρμογής προγραμμάτων προσωρινών οικισμών μετά από σεισμό στον διεθνή χώρο. Τα παραδείγματα είναι από το σεισμό στο Friuli της Ιταλίας το 1976, από το σεισμό στη πόλης Kobe της Ιαπωνίας το 1995 και τέλος από το σεισμό στο Izmit της Τουρκίας το 1999. Με την παράθεση των παραπάνω παραδειγμάτων ολοκληρώνεται η εικόνα των προσωρινών οικισμών.
Το τελευταίο κεφάλαιο είναι αυτό της περίπτωσης μελέτης. Ως περίπτωση μελέτης επιλέχθηκε ο σεισμός την Αθήνας το 1999, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης. Μέσα από το κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να παρατεθούν όλα τα ζητήματα που υπάρχουν στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, αυτή τη φορά πάνω στην περίπτωση του σεισμού της Αθήνας και στη συνέχεια να καταλήξει στο συμπέρασμα αν το πρόγραμμα των προσωρινών οικισμών τελικά χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένο ή αποτυχημένο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Σεισμοί - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Earthquakes - Greece - Attica (Nome) - Athens
Σεισμοί - Στέγαση
Earthquakes - Housing
Προγράμματα προσωρινών οικισμών
Temporary housing programs
Περιγραφή:
122 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki12.pdf