Υποδοχείς πικρής γεύσης

Πτυχιακή Εργασία 19138
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υποδοχείς πικρής γεύσης
Συγγραφέας:
Ιωαννίδου, Μαρία Σ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπανικολάου, Γεώργιος
Περίληψη:
Οι υποδοχείς πικρής γεύσης, T2Rs ή TAS2Rs ανήκουν στην υπεροικογένεια των GPCRs, G-protein-coupled receptors, χαρακτηριζόμενη δομικά για τις επτά δι-αμεμβρανικές έλικες. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σημειώθηκε εξαιρετική πρόοδος στην κατανόηση του λειτουργικού ρόλου των T2Rs στον άνθρωπο και σε άλλα είδη, τόσο ως προς τη συμμετοχή τους στην αντίληψη της πικρής γεύσης όσο και ως προς τη ση- μασία της εξωστοματικής τους έκφρα-σης. Αθροιζόμενα δεδομένα αποδει-κνύουν την έκφραση των T2Rs σε διά-φορες ανατομικές περιοχές, σε ολό-κληρο το ανθρώπινο σώμα, όπου, όπως διαφαίνεται ενέχονται σε μη γευστικούς φυσιολογικούς και παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς.
Σε αυτή την πτυχιακή εργασία συνο-ψίζονται οι γνώσεις, που αποκτήθηκαν πρόσφατα για τους T2Rs σχετικά με την ανατομία, τη φυσιολογία, την κανονική οδό μεταγωγής των γευστικών ερε-θισμάτων και τις παραλλαγές αυτής στις εξωστοματικές εντοπίσεις, τους προσδέ-τες, αγωνιστές και αποκλειστές (αντα-γωνιστές και αναστολείς), καθώς και η γενετική ποικιλότητα με τους εμφα-νιζόμενους πολυμορφισμούς.
Επίκεντρο της εργασίας αποτελούν οι εξωστοματικές εντοπίσεις σε κύτταρα και ιστούς.
Ιδιαίτερα αναλύεται η έκφραση των T2Rs στο αναπνευστικό, ανώτερο και κατώτερο, στο γαστρεντερικό, στο ουρο-ποιητικό σύστημα και στο δέρμα. Έμφαση δίνεται στις φυσιολογικές λειτουργίες που οι T2Rs επιτελούν και στην ως τώρα γνωστή επίδραση της έκφρασής τους στις προαναφερόμενες εντοπίσεις. Γίνεται καταγραφή των πολύ-μορφισμών ως παραγόντων κινδύνου νοσημάτων και η αναφαινόμενη συσχέ-τιση υποτύπων των T2Rs με παθο-λογικές καταστάσεις και νοσήματα. Οι μελλοντικές προοπτικές με βάση τις νέες έρευνες που ανακύπτουν, διαμορ-φώνουν ένα αναδυόμενο πεδίο εξαι-ρετικού ενδιαφέροντος. Οι T2Rs εμφα-νίζονται ως πρόκληση για τη φαρμα-κολογία και ως πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη τακτικών αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων και νέων θεραπειών διαφόρων ασθενειών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Πικράδα (Γεύση)
Λέξεις-κλειδιά:
T2Rs, έκφραση, προσδέτης, εξωστοματικός, παθοφυσιολογία
Περιγραφή:
95 σ.:εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

IOANNIDOU_EDD_17.pdf

3 MB