Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μαθητολόγια / Βαθμολόγια

Υποσειρά 927
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1991
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 5 μαθητολόγια και 4 βαθμολόγια με μητρώα σπουδαστών για τα έτη 1929-1991
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 5 μαθητολόγια και 4 βιβλία Αριθμού Μητρώου Σπουδαστή, τα οποία περιέχουν σελίδες καταγραφής των φοιτητών της Χαροκοπείου Ανωτέρας Οικοκυρικής Σχολής, Διδασκαλέιου Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως και συμπεριλαμβάνει: α.α., ονοματεπώνυμο μαθητού, τόπος γέννησης (αναγράφεται και το θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα πατρός, ημερομηνία εγγραφής, τάξη στην οποία ενεγράφη, αριθμός μαθητών εκάστης τάξεως, τίτλος εγγραφής, όνομα κηδεμόνα, υπογραφή και διεύθυνση κηδεμόνα, παρατηρήσεις

2. Λοιπά έγγραφα

Υποσειρά 930
Χρονική κάλυψη:
1931 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 13 βιβλία σχετικά με σπουδαστικά και φοιτητικά θέματα του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1931-1994
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται συνολικά από 14 βιβλία σχετικά με σπουδαστικά και φοιτητικά θέματα του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ. Περιέχει: Βιβλίο αποφοίτων, Βιβλίο κατατακτήριων εξετάσεων, Βιβλίο υποχρεωτικών εργασιών των σπουδαστών-στριών, Ευρετήριο σπουδαστών, Ειδικό μητρώο - Βιβλίο ισοτιμίας πτυχίου, Βιβλίον Πτυχιούχων Διδασκαλείου Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως και 7 Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών των σπουδαστών του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ

3. Γενικοί έλεγχοι

Υποσειρά 928
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1983
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 6 βιβλία Γενικών Ελέγχων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1929-1983
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 6 βιβλία γενικών ελέγχων των ετήσιων αποτελεσμάτων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ, όπου καταγράφονται κατά στήλες: ο α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο εγγεγραμμένων μαθητών, πατρίδα, έτος γεννήσεως, αριθμός μητρώου, διαγωγή, επάγγελμα πατρός, σύνολον απουσιών, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις

4. Ειδικοί έλεγχοι

Υποσειρά 929
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1983
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 6 βιβλία Ειδικών Ελέγχων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1929-1983
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 6 βιβλία ειδικών ελέγχων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ, όπου καταγράφονται ο α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο μαθητού, βαθμολογία, παρατηρήσεις

5. Διδακτικά βιβλία

Υποσειρά 931
Χρονική κάλυψη:
1977 - 1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 1 φάκελο σχετικά με στοιχεία χορηγουμένων βιβλίων στους σπουδαστές ΧΑΣΟΟ
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 1 φάκελο σχετικά με στοιχεία χορηγούμενων βιβλίων στους σπουδαστές της ΧΑΣΟΟ και περιέχει περεταίρω 6 υποφάκελους που αφορούν διάφορες υποθέσεις σχετικά με τα βιβλία

6. Βιβλία και φάκελοι οικονομικών υπηρεσιών

Υποσειρά 932
Χρονική κάλυψη:
1968 - 1995
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 31 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με τις οικονομικές υπηρεσίες του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1968-95
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 31 φακέλους και βιβλία σχετικά με τα μισθολογικά θέματα της ΧΑΣΟΟ, θέματα ασφάλισης των καθηγητών και θέματα συνταξιοδότησης, Βιβλία Ταμείου, Απολογισμούς, Προϋλογισμούς και Επιχορηγήσεις, Αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών, Έγγραφα σχετικά με δαπάνες, Μπλοκ επιταγών και παλιά βιβλιάρια Τραπέζης του Σχολικού Ταμείου της ΧΑΣΟΟ

7. Τμήμα ΟΟΟ

Υποσειρά 939
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 17 φακέλους σχετικά με το πρόγραμμα εξομοίωσης της Οικιακής Οικονομίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για τα έτη 1998-2000
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 17 φακέλους (κλασέρ), οι οποίοι περιέχουν αιτήσεις πτυχιούχων, καθώς και Κυπρίων πτυχιούχων της Σχολής για το πρόγραμμα εξομοίωσης της ΟΟΟ. 'Ενας από τους φάκελους (κλασέρ) περιέχει τις Τραπεζικές αποδείξεις των Κυπρίων συμμετεχόντων και επιπλέον ένας φάκελος (κλασέρ) περιέχει έγγραφα που αφορούν στα διοικητικά θέματα του Προγράμματος για τους Κύπριους φοιτητές

8. Τμήμα ΕΔΔ

Υποσειρά 940
Χρονική κάλυψη:
1999 - 2001
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτλείται από 11 φακέλους σχετικά με το πρόγραμμα εξομοίωσης του τμήματος Επιστήμης Διατροφής Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για τα έτη 1999-2001
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 11 φακέλους (κλασέρ), οι οποίοι περιέχουν αιτήσεις πτυχιούχων της Σχολής για το πρόγραμμα εξομοίωσης της ΕΔΔ, καθώς και έγγραφα σχετικά με τις ορκομωσίες, τις βαθμολογίες, τις παρουσιάσεις, τις εξετάσεις, τις παρουσίες και τις αναγνωρίσεις μαθημάτων

9. Φωτογραφίες

Υποσειρά 937
Χρονική κάλυψη:
1932 - 1973
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 13 φακέλους με φωτογραφίες από εκδηλώσεις, ορκωμοσίες, παρελάσεις κ.λπ. του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1932-73
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 13 φακέλους με φωτογραφίες από εκδηλώσεις, ορκωμοσίες, παρελάσεις κ.λπ. του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1932-73

10. ΦΕΚ / Νομοθεσίες - Καταστατικά - Αποφάσεις

Υποσειρά 935
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1991
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 23 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με τα ΦΕΚ, τις νομοθεσίες και τα καταστατικά που αφορούν στο Διδασκαλείο και τη ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1911-91
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 23 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα και περιλαμβάνει συγκεκριμένα: ΦΕΚ Νομοθεσίας που αφορούν στην ίδρυση και στη λειτουργία της Σχολής καθώς και σε διοικητικά θέματα, Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών και αποφάσεις Δ.Σ. της ΧΑΣΟΟ, Διαθήκες και αντίγραφα διαθηκών της Ευανθίας Χαροκόπου Πετρούτση, καταστατικά λειτουργίας της Σχολής, την ιδιόγραφο διαθήκη και κωδίκελλο του Παναγή Α. Χαροκόπου, αντίγραφα επιστολών προς τον Παναγή Α. Χαροκόπο και ένα βιβλίο σχετικά με την Αναδιοργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικιακής Οικονομίας του 1970

11. Πρωτόκολλα

Υποσειρά 934
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με την τήρηση πρωτοκόλλου του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1973-94
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα που αφορούν στην τήρηση πρωτοκόλλου του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ. Περιλαμβάνει το πρωτόκολλο αλληλογραφίας της ΧΑΣΟΟ, το πρωτόκολλο κλεισίματος βιβλίων του Ε.Σ.Τ., το πρωτόκολλο χορήγησης τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων για τα έτη 1973-76, το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αρχείων και το πρωτόκολλο της Γραμματείας για τα έτη 1967-73

12. Βιβλία και φάκελοι πράξεων

Υποσειρά 933
Χρονική κάλυψη:
1965 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με την τήρηση πρακτικών του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1965-94
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 10 βιβλία και φακέλους που αφορούν στην τήρηση πρακτικών του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ. Περιλαμβάνει βιβλία Πράξεων του Δ.Σ. της ΧΑΣΟΟ, του Ε.Σ.Τ., του Συμβουλίου Σπουδαστικών Θεμάτων, Πράξεις για τη μεταβολή προϋπολογισμών καθώς και πρακτικά διαγωνισμών για προμήθειες

13. Διαχειριστικά - Συμβάσεις

Υποσειρά 936
Χρονική κάλυψη:
1967 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 12 φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με διαχειριστικά θέματα και με συμβάσεις του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1975-94
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 12 φακέλους και λυτά έγγραφα και περιλαμβάνει συγκεκριμένα: Στοιχεία διαγωνισμών, διάφορα διαχειριστικά έγγραφα, στοιχεία για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, υποδείγματα συμβάσεων, συμβάσεις εργολαβίας