Το κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον ενηλίκων με προβλήματα ακοής και η αποτύπωσή του στην γεωγραφική περιφέρεια Αττικής

Πτυχιακή Εργασία 8945 339 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Το κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον ενηλίκων με προβλήματα ακοής και η αποτύπωσή του στην γεωγραφική περιφέρεια Αττικής
Συγγραφέας:
Ποδηματή, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Ποιες κοινωνικές ταυτότητες αναπτύσσει ένα άτομο με απώλεια ακοής μέσα στην κοινωνία και ποιες συμπεριφορές προβάλλει ως προς τα άτομα με παρόμοια προβλήματα αλλά και ως προς τους ακούοντες; Η παρούσα έρευνα, θέτοντας την ερώτηση αυτή ως θεμελιώδες ερευνητικό ζήτημα, εξετάζει τις κοινωνικές ταυτότητες που αναπτύσσει ένα άτομο με απώλεια ακοής μέσα στην κοινωνία και τις συμπεριφορές που υιοθετεί απέναντι στα άτομα με παρόμοια προβλήματα αλλά και απέναντι στην κοινότητα των ακουόντων. Οι συμμετέχοντες ήταν 45 κωφοί και βαρήκοοι ενήλικες με μέση ηλικία 34,02 έτη (τ.α.: 10,25). Προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις τους σχετικά με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά τους και τη σχέση τους με την κοινότητα των ακουόντων, κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε 44 ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κώφωση δεν είναι μια αναπηρία χωρίς διαβαθμίσεις και πως οι κωφοί δεν αποτελούν πάντοτε μέλη της ίδιας κοινότητας, ούτε έχουν πάντα κοινή ταυτότητα. Οι περισσότεροι νοιώθουν ότι είναι άξιοι ως άτομα και ξεχωριστοί ως προσωπικότητα. Από την άλλη μεριά όμως τα ίδια άτομα αξιολογούν τους εαυτούς τους αρνητικά σε σχέση με τα έως τώρα επιτεύγματα τους και δηλώνουν ότι αρκετές φορές νοιώθουν ανίκανοι ή/και άχρηστοι. Οι εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις των ευρημάτων της παρούσας έρευνας αναπτύσσονται στα συμπεράσματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Νοηματική γλώσσα
Κωφοί - Κοινωνικές συνθήκες
Περιγραφή:
107 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, podimati_maria.pdf