Διερεύνηση και αξιολόγηση βέλτιστων θέσεων οικολογικής αποκατάστασης, σε περιοχές που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές, με τη χρήση ΓΣΠ και Τηλεπισκόπησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 26050 92 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση και αξιολόγηση βέλτιστων θέσεων οικολογικής αποκατάστασης, σε περιοχές που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές, με τη χρήση ΓΣΠ και Τηλεπισκόπησης
Συγγραφέας:
Δόσης, Στέφανος, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Πετρόπουλος, Γιώργος
Περίληψη:
Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο απαντάται εκτεταμένα σε όλα τα Μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η εμφάνιση όλο και πιο συχνών, επαναλαμβανόμενων και πιο σφοδρών πυρκαγιών. Οι καταστροφικές συνέπειες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εκτεταμένες και πολλές φορές μη αναστρέψιμες. Στις περιπτώσεις αυτές, η επαναφορά της οικολογικής ισορροπίας είναι πολλές φορές ιδιαίτερα δύσκολη και χρήζει άμεσων μέτρων αποκατάστασης. Η αξιολόγηση και διερεύνηση των πιο κατάλληλων θέσεων αποκατάστασης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική τόσο γιατις αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και για το σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων από την πολιτεία.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή τεχνολογιών γεωπληροφορικής για την ανάπτυξη ενός εύχρηστου μοντέλου αξιολόγησης και εντοπισμού των πιο κατάλληλων θέσεων αποκατάστασης, αμέσως μετά από μία πυρκαγιά. Για τις ανάγκες της εργασίας ως όριο μελέτης επιλέχθηκε η πυρκαγιά του «Πρίνου» Θάσου το 2016, μίας περιοχής που έχει πληγεί επανειλημμένα από δασικές πυρκαγιές. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας τη μέθοδο της σταθμισμένης πολυκριτηριακής ανάλυσης (MCDA- MulticriteriaDecisionAnalysis) και βασίστηκε σε μία σειρά μεταβλητών. Η ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή των αποτελεσμάτων βασίστηκαν στις δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της Τηλεπισκόπησης. Η μεθοδολογία που προτάθηκε στην παρούσα εργασία περιλαμβάνειτην ταξινόμηση των επιμέρους κριτηρίων και τη σύνθεσή τους βάση διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας. Στα τελικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν οι χάρτες καταλληλότητας αποκατάστασης σε πέντε ζώνες καταλληλότητας, βάση δύο διαφορετικών σεναρίων. Το σύνολο των μεταβλητών και των αποτελεσμάτων παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή εφαρμογή (webGIS), που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών, για τη διάχυση και διάδοση της παραγόμενης πληροφορίας στο ευρύτερο κοινό. Σύμφωνα με την εργασία, ο συνδυασμός γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων τηλεπισκόπησης μπορεί να δώσει χρήσιμα αποτελέσματα για την άμεση και χαμηλού κόστους αξιολόγηση μίας περιοχής για αποκατάσταση, μετά από μία πυρκαγιά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Δάση και δασοπονία - Πυρκαγιές - Ελλάδα
Τηλεπισκόπηση
Λέξεις-κλειδιά:
Δείκτης σφοδρότητας πυρκαγιάς, Αποκατάσταση, Δασικές πυρκαγιές, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Χωρική Πολυκριτιριακή Ανάλυση
Περιγραφή:
119 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

StefanosDosis.pdf

7 MB