Επίπεδα Εγγραματοσύνης της Υγείας και Αντιλαμβανόμενου Στρες σε χορτοφάγους

Πτυχιακή Εργασία 25792 143 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίπεδα Εγγραματοσύνης της Υγείας και Αντιλαμβανόμενου Στρες σε χορτοφάγους
Συγγραφέας:
Δανιηλίδη, Ιωάννα-Δανάη, Άρης
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωσταρέλλη, Βασιλική
Περίληψη:
Η χορτοφαγική διατροφή έχει συνδεθεί ουκ ολίγες φορές με την υγεία, καθώς υιοθετείται συχνά ως μέσο πρόληψης κι αντιμετώπισης ασθενειών ή απλά ως υγιεινή συνήθεια. Πράγματι, αν ακολουθείται σωστά, έχει διαπιστωθεί ότι παρέχει πολλά οφέλη για την υγεία [40]. Η Εγγραμματοσύνη της Υγείας αφορά τις ικανότητες των ατόμων να αξιοποιούν πληροφορίες με σκοπό τη βελτίωση της Υγείας τους[1], ενώ το Αντιλαμβανόμενο Στρες το βαθμό του στρες που νιώθουν να βιώνουν τα άτομα [26].
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να εκτιμηθούν τα επίπεδα της Εγγραμματοσύνης της Υγείας και του Αντιλαμβανόμενου Στρες σε χορτοφάγους και παμφάγους ενήλικες.
Πρόκειται για έρευνα ασθενών μαρτύρων με 210 συμμετέχοντες συνολικά. Το 57,6% των συμμετεχόντων ήταν παμφάγοι (121 άτομα) και το υπόλοιπο 42,4% ακολουθούσε χορτοφαγική διατροφή (89 άτομα). Οι περισσότεροι χορτοφάγοι (57,3%) επέλεξαν τους «ηθικούς λόγους» ως κύριο λόγο για να είναι χορτοφάγοι, ακολουθούμενοι από τον «πόνο στα ζώα» (24,7%), ενώ η «βελτίωση της υγείας» επιλέχθηκε από μόλις το 7,9% των χορτοφάγων.
Χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο με τρία τμήματα. Το πρώτο περιλάμβανε κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και δεδομένα για τον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων, τη διατροφή τους (με επιλογές παμφάγος και διαφορετικούς τύπους χορτοφαγίας), καθώς και τον λόγο που ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή, αν την επέλεξαν. Το δεύτερο είναι η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου Εγγραματοσύνης της Υγείας (HLS_EU_Q47) που προσδιορίζει τα επίπεδα Ε.Υ. τους, ενώ το τρίτο είναι η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου Αντιλαμβανομένου στρες (PSS_14) που προσδιορίζει τα επίπεδα Α.Σ. τους.
Η διαμοίραση των ερωτηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά και η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Η πρώτη σελίδα, ενημέρωνε τους συμμετέχοντες για το απόρρητο τους, το σκοπό της έρευνας, ενώ παρατέθηκε και εννοιολογική διασαφήνιση του όρου Εγγραματοσύνη της Υγείας.
Ο Μέσος Όρος για την Εγγραμματοσύνη της Υγείας στους χορτοφάγους είναι 1,90 και η Τυπική Απόκλιση είναι 0,96. Αντίστοιχα στους Παμφάγους, ο Μέσος Όρος είναι 1,95 και η Τυπική Απόκλιση 0,92. Όσον αφορά το Αντιλαμβανόμενο Στρες, ο Μέσος Όρος των Παμφάγων είναι 3,12, με τυπική απόκλιση 1,20, και των χορτοφάγων 2,96, με τυπική απόκλιση 1,27.
Τα ποσοστά των συμμετεχόντων με υψηλή, μέτρια και χαμηλή Ε.Υ. ήταν στους παμφάγους 59,5%, 34,72% και 5,78% αντίστοιχα. Στους χορτοφάγους 68,53%, 22,48% και 8,98% αντίστοιχα.
Τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Βέβαια, σημαντικός περιορισμός ήταν το μικρό δείγμα, καθώς και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά του δείγματος πλειοψηφικά, όπως κοντινές ηλικίες και κατοίκηση σε αστική περιοχή. Επίσης, η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα σε περίοδο πανδημίας του ιού COVID-19, ο οποίος ενδέχεται να επηρέασε τις απαντήσεις και σχετικά με την Ε.Υ. αλλά και το γενικότερο Α.Σ. Περεταίρω μελέτες σε μεγαλύτερα και διαφορετικά δείγματα είναι αναγκαίες για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Στρες (Ψυχολογία)
Χόρτα - Διατολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Χορτοφαγία, Αντιλαμβανόμενο Στρες, Εγγραμματοσύνη της υγείας
Περιγραφή:
58 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Ioanna-DanaiDaniilidi.pdf

2 MB