Ποιοτική ανάλυση της διαμεσολάβησης για την ανάδειξη του δημιουργικού δυναμικού σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στο πλαίσιο της δυναμικής αξιολόγησής του

Μεταπτυχιακή Εργασία 25599 142 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιοτική ανάλυση της διαμεσολάβησης για την ανάδειξη του δημιουργικού δυναμικού σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στο πλαίσιο της δυναμικής αξιολόγησής του
Συγγραφέας:
Καμολίνου, Αναστασία, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διαμεσολάβησης που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, προκειμένου να αναδειχθεί το δημιουργικό δυναμικό τους στον καλλιτεχνικό τομέα στο πλαίσιο της δυναμικής αξιολόγησής του. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει αν οι μαθητές επωφελήθηκαν από τη διαμεσολάβηση που δέχτηκαν και ποιες στρατηγικές χρησιμοποίησαν, για να δημιουργήσουν πρωτότυπες ιδέες. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση της δημιουργικότητας, της δημιουργικής αναλογίας, της δυναμικής αξιολόγησης και της Θεωρίας του Νου. Στην έρευνα συμμετείχαν 32 μαθητές ιδιωτικού σχολείου, στους οποίους χορηγήθηκε η καλλιτεχνική κλίμακα του Εργαλείου Αξιολόγησης του Δημιουργικού Δυναμικού (EPoC – Evaluation of Potential Creativity), για να μετρηθεί το δημιουργικό δυναμικό τους (Lubart et al., 2013). Μετά την ολοκλήρωση της προ-μέτρησης πραγματοποιήθηκε διαμεσολάβηση, που βασίστηκε στις επιδόσεις των μαθητών, και ακολούθησε η μετα-μέτρηση, με βάση την οποία προέκυψε ο διαχωρισμός των μαθητών σε gainers, non gainers και losers. Τα αποτελέσματα έδειξαν την αποτελεσματικότητα της διαμεσολάβησης για την ανάδειξη του δημιουργικού δυναμικού των μαθητών στην καλλιτεχνική δημιουργική σκέψη, καθώς προκάλεσε στατιστικά σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους κατά τη μετα-μέτρηση σε σχέση με τις αρχικές μετρήσεις. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η σημασία της διαμεσολάβησης για την καλλιέργεια δημιουργικών δεξιοτήτων και την αξιοποίηση γνωστικών στρατηγικών. Στο τέλος, μετά τη συζήτηση των αποτελεσμάτων προτείνεται περαιτέρω ποιοτική έρευνα, με σκοπό τη γενίκευση και την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Μαθητές - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
δημιουργικό δυναμικό, διαμεσολάβηση, δυναμική αξιολόγηση, καλλιτεχνική δημιουργικότητα
Περιγραφή:
86 σ.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AnastasiaKamolinou.pdf

764 KB