Σύστημα ζωντανής παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης από επίγειο δέκτη

Πτυχιακή Εργασία 23527 209 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα ζωντανής παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης από επίγειο δέκτη
Συγγραφέας:
Πανταζή, Ελισάβετ Δάφνη, Ανδρέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσερπές, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990 αναπτύχθηκε το Αυτόματο Σύστημα Αναγνωρίσεως
(Automatic Identification System - AIS) ένα σύστημα παρακολούθησης σκαφών που μεταδίδει τις
ακριβείς θέσεις τους. Ακολούθησε συνεχής εξέλιξη, βελτιστοποίηση, διάδοση και η υποχρεωτική, επί το πλείστον, εφαρμογή του λόγω ναυτικών ρυθμίσεων. Σήμερα πια σχεδόν όλα τα πλοία είναι μέρος αυτού του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει θαλάσσια επικοινωνία μεταξύ των πλοίων αλλά και της ακτής, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων. Είναι εφικτό λοιπόν, με τα κατάλληλα μέσα και την πρόσβαση σε αυτά τα μηνύματα, κάποιος να αντλήσει δεδομένα πραγματικού χρόνου για την τοποθεσία, την ταχύτητα, το αναγνωριστικό του σκάφους και όχι μόνο. Κάτι τέτοιο αποτέλεσε και θα αποτελεί την βάση για ένα εύρος εφαρμογών το οποίο μπορεί να αφορά είτε τον πιο απλό χρήστη μιας σχετικής εφαρμογής είτε εταιρείες, οργανισμούς, ακόμα και κράτη. Γενικότερα, η θαλάσσια επιτήρηση για λόγους ασφάλειας, πρόληψης, αποτελεσματικότητας, επικοινωνίας ίσως ακόμα και περιβαλλοντικούς καθίσταται καίριας σημασίας για την ναυτιλία.
Στην παρούσα εργασία αναλύεται η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής, πιο συγκεκριμένα ενός λεπτομερούς διαδραστικού χάρτη. Η υλοποίηση έγινε σε γλώσσα προγραμματισμού JavaScript και χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός της βιβλιοθήκης Leaflet.js και της D3.js, σε διαφορετικά επίπεδα του χάρτη. Τα δεδομένα της θαλάσσιας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται προκύπτουν από την σύνδεση της εφαρμογής με μία βάση δεδομένων η οποία αποτελείται από παραγόμενα - σε τακτά χρονικά διαστήματα - AIS μηνύματα των σκαφών που βρίσκονται εντός της εμβέλειας μιας κεραίας-δέκτη AIS. Η σύνδεση αυτή για την άντληση πληροφοριών γίνεται μέσω μιας Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών(API), δηλαδή ενός ενδιάμεσου λογισμικού που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ δύο εφαρμογών παραδίδοντας αιτήματα και μεταφέροντας τις απαντήσεις τους. Ο χάρτης προσφέρει απεικόνιση των θέσεων, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, αλλά και εξαγωγή πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά και τον προορισμό των σκαφών που βρίσκονται μέσα σε συγκεκριμένη περιοχή εμβέλειας γύρω από τον νομό Αττικής. Η εμβέλεια αυτή μπορεί να υπολογιστεί και να προβληθεί όπως και τα δεδομένα των σκαφών πάνω στον χάρτη. Στην πλοήγηση σε αυτό το χάρτη δίνεται ακόμα η δυνατότητα - εκτός των παραπάνω - να απεικονιστεί και η μέχρι τώρα πορεία της διαδρομής κάθε πλοίου καθώς και η απόκτηση πρόσβασης σε μερικά από τα AIS μηνύματά του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Διαδικτυακές εφαρμογές
Ναυτιλία-τεχνολογικές καινοτομίες
Λέξεις-κλειδιά:
χάρτης, ΑΣΑ, πραγματικός χρόνος, παρακολούθηση
Περιγραφή:
51 σ.:εικ.,πίν.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Elisavet-DafniPantazi.pdf

2 MB