Επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων με χρήση infographics

Πτυχιακή Εργασία 23459 58 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων με χρήση infographics
Συγγραφέας:
Αρμάος, Γεώργιος, Ζαχαρίας
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα: « Επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων με χρήση infographics», έχει ως βασικό της σκοπό να επεξηγήσει την χρήση των infographics, να περιγράψει την λειτουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και να παρουσιάσει την οπτικοποίηση στοιχείων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από την συγκεκριμένη υπηρεσία.

Στο πρώτο μέρος, αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία τους αλλά και στην όλο και αυξανόμενη χρήση τους σε διάφορους τομείς. Περιγράφονται και αναλύονται τα είδη των Infographics και οι λειτουργίες τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τους, τα βήματα, τα εργαλεία σχεδιασμού τους, και τα λογισμικά που τα δημιουργούν, ο τρόπος που αξιολογούνται, καθώς επίσης και ο τρόπος που μπορούν να δημοσιευτούν.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, περιγράφεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ιστορία της συγκεκριμένης υπηρεσίας και διάφορες πληροφορίες ως προς την λειτουργία της.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, περιγράφονται τα στάδια δημιουργίας ενός νέου infographic, με θέμα <<Υποθέσεις Διαφθοράς στον Ελλαδικό χώρο κατά την περίοδο 2018 και 2019>>. Δόθηκαν στοιχεία σε excel από την ΕΑΔ, προκειμένου να παρουσιαστούν σε φόρμα Infographics (χάρτες, charts), με χρήση του λογισμικού Tableau και Piktochart. Τα infographics περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες: Αριθμός Υποθέσεων, Ποσά Οφειλών/Βλαβών, Νομικό Χαρακτηρισμό Αδικημάτων, Προέλευση Υποθέσεων και η Ποινική Εξέλιξη. Στόχος του συγκεκριμένου infographic είναι να δείξει έναν απλό τρόπο, πως μια πληροφορία οπτικοποιείται.
Τέλος, γίνεται αναφορά στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Οπτικοποίηση - Επεξεργασία δεδομένων
Λέξεις-κλειδιά:
Οπτικοποίηση Δεδομένων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, λογισμικό
Περιγραφή:
61 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GeorgiosArmaos.pdf

2 MB