Τριαρχική νοημοσύνη και αυτεπάρκεια σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Πτυχιακή Εργασία 10620 305 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τριαρχική νοημοσύνη και αυτεπάρκεια σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Συγγραφέας:
Σαμάκου, Εμμανουέλα
Περίληψη:
Με την παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε προσπάθεια για να εξεταστεί η Τριαρχική Νοημοσύνη και η Αυτεπάρκεια σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Το δείγμα αποτελείται από 401 μαθητές της δευτέρας τάξης του γυμνασίου, ηλικίας από δώδεκα έως δεκαπέντε ετών, οι 356 είναι παιδιά με τυπική ανάπτυξη, οι 35 παιδιά με δυσλεξία και 10 με διανοητική αναπηρία. Χορηγήθηκαν στα παιδιά δυο τεστ παίρνοντας στοιχεία από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας της δευτέρας τάξης του γυμνασίου. Το τεστ της Τριαρχικής Νοημοσύνης κατά Sternberg δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις αρχές και τις οδηγίες του και σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία των Jarvin & Grigorenko Guilford’s Alternative Uses Task, Wallach & Kogan, Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) και για το τεστ της Αυτεπάρκειας ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του Bandura. Διερευνήθηκε αν η Τριαρχική Νοημοσύνη είναι ανεπτυγμένη στο ίδιο επίπεδο στους μαθητές με τυπική ανάπτυξη και σε μαθητές με δυσλεξία με αφορμή τα θέματα του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Β’ Γυμνασίου. Το ίδιο προσπαθήθηκε και για την αυτεπάρκεια.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι τα παιδιά ενώ δεν πιστεύουν ότι διαφέρουν, τα τεστ μας δείχνουν το αντίθετο. Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με δυσλεξία στο τεστ της Τριαρχικής νοημοσύνης έχουν μεγάλες διαφορές με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Στα τρία είδη της νοημοσύνης (αναλυτική, αποκλίνουσα-συγκλίνουσα δημιουργική, πρακτική νοημοσύνη) τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη έχουν πιο ανεπτυγμένη την Τριαρχική Νοημοσύνη σε σχέση με τα παιδιά με δυσλεξία. Είναι φανερό επίσης ότι στο τεστ της Αυτεπάρκειας παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στα παιδιά με τυπική ανάπτυξη και με δυσλεξία και ότι είναι πιο ανεπτυγμένη στους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τους μαθητές με δυσλεξία. Κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή μεθόδων για την ανάπτυξη της Τριαρχικής Νοημοσύνης και της Αυτεπάρκειας σε όλους τους μαθητές και κυρίως σε μαθητές με δυσλεξία. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μελλοντικές μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Νόηση
Δημιουργική σκέψη
Αυτεπάρκεια
Μάθηση, Δυσκολίες της
Διαταραχή μειωμένης προσοχής με υπερκινητικότητα
Διαταραχές συμπεριφοράς των παιδιών
Περιγραφή:
190 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0